កុំអោយ ហ៊ុន សែន លួចស្ដាប់ ទូរស័ព្ទ និង យកសារ យើង បានទៀត !

  • Post author:
  • Post category:CI

កុំអោយ ហ៊ុន សែន លួចស្ដាប់ ទូរស័ព្ទ

និង យកសារ យើង បានទៀត !

DON’T LET HUN SEN

WIRETAP YOUR PHONE CALLS AND

INTERCEPT YOUR MESSAGES ANY MORE !

OUR RECOMMENDATIONS

Don’t use the call and SMS services provided

by the Mobile Operators present in Cambodia. 

They all work for HUN Sen.

 

1 – Protect your messages and your VoIP Calls using :

WhatsApp or Signal

2 – Protect your identity and secure your messages 

Lotus Messenger  (Android)

ChatSecure (iOS)

No email address nor phone number is required to register.

You just need to indicate your username@bayon.eu and your password.

Everything will be encrypted : message, photo, audio/video, Geographic position. Join and create Group Conversation.

3 – Protect your Calls by TLS/SRTP using

Linphone or Zoiper 

4 – Protect your Audio/Video calls between two Desktops

Jitsi uses end to end audio/video encryption using ZRTP.

Jitsi Meet (Android) provides Video Conferencing with ZRTP encryption.

 

#cambodia : WIRE-TAPPING : your calls, SMS, messages & emails intercepted by HUN Sen