Monthly Archives: November 2020

ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន រវាង ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយ វៀតណាម លាវ និងថៃ Frontières du #Cambodge #Cambodia Border

កុំថាខ្មែរមិនស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទៀត !

Mise en garde importante :

Ce tracé est dessiné selon les cartes aux différentes échelles dont nous disposons. Il N’EST PAS OFFICIEL ET N’A AUCUNE VALEUR JURIDIQUE.

Notre but est de montrer qu’avec la technologie moderne actuelle, nous sommes capables, avec les cartes adoptées par deux pays limitrophes, de délimiter et démarquer d’une manière très précise la frontière entre ces deux pays.

សូមចុចលើរូបភាពខាងក្រោមនេះ

ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗអាចដឹងពីនិយាមកាភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់របស់ចំណុចនីមួយៗនៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន ជុំវិញស្រុកខ្មែរ។

លោកអ្នកថែមទាំងអាចដើរនៅតាមព្រំដែននិងមើលបន្ទាត់កំណត់ព្រំដែនដែលបានបង្ហាញនៅលើ Smartphone របស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីធ្វើឱ្យមុខងារ GPS របស់ Smartphone របស់លោកអ្នកឱ្សវាសកម្ម។

ប្រវែងសរុបនៃព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមមាន ១.១៨០.៧៨៧ ម៉ែត្រ។

ប្រវែងសរុបនៃព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជា ជាមួយ លាវ និងថៃមាន ១៣១៩ ២៧៨ ម៉ែត្រ។

ប្រវែងសរុបឆ្នេរសមុទ្រ មាន ៥១០ ៣៩២ ម៉ែត្រ។

ផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំប្រមាន ១៨១ ៤១២ ៦០៣ ០១១ ម៉ែត្រការ៉េ

CambodgeInfo publie le tracé complet de la ligne frontalière entre le Cambodge et ses trois voisins : le Vietnam, la Thaïlande et le Laos.

Pour la première fois dans leur histoire, les cambodgiens peuvent désormais connaitre exactement les coordonnées géographiques de chaque point sur le tracé.

Vous pourriez même vous promener tout le long de la frontière et repérer la ligne de démarcation frontalière affichée sur votre écran, après avoir activé la fonction GPS de votre smartphone.

Pour votre information, si on se basait sur ce tracé, la longueur totale

1 – de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam serait de 1180 787 mètres.

2 – de la frontière terrestre entre le Cambodge et la Thaïlande et le Laos serait de 1319 278 mètres.

3 – des côtes cambodgiennes serait de 510 392 mètres.

La superficie du Cambodge terrestre serait de 181 412 603 011 mètres carrés.

Fonctions disponibles que vous pouvez utiliser :

1 – Géolocalisation de l’utilisateur avec la fonction GPS activée sur votre Smartphone.

2 – Calcul de la distance en mètres entre deux points.

3 – Calcul de la surface en mètres carrés. Pour ceux qui ont le courage, ils peuvent s’amuser à calculer la superficie totale du Cambodge.

4 – Connaitre les coordonnées géographiques d’un point sur le tracé de la frontière soit avec la projection WGS 84 (exprimées en degrés décimaux) ou WGS 84 /Pseudo Mercator (exprimés en mètres) par rapport au méridien de Greenwich.

Bonne navigation

==================================================

CambodgeInfo publishes the whole Border demarcation line between Cambodia and its 3 neighboring countries : Vietnam, Laos and Thailand.

For the first time in their history, the people of Cambodia can spot each point on the border line and know exactly its geographic coordinates.

You can even walk all along the border line from Koh Kong, going north, then east and back to Kampot using your smartphone with GPS function activated.

For your infomation, based on this border line, the distance between the north and south point of cambodian-vietnamese terrestrial border would be 1180 787 meters.

The length of the border line between Cambodia and Thailand+Laos would be 1319 278 meters.

The length of the sea coasts would be 510 392 meters.

The total area of terrestrial Cambodia would be 181 412 603 011 square meters.

24 Nov 2020

Protected: Tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam

This content is password protected. To view it please enter your password below:

22 Nov 2020

#Cambodge : Traité complémentaire délimitant la frontière terrestre avec le #Vietnam du 5 octobre 2019

Ce traité comporte 4 articles et 31 Annexes :

L’Article 1 précise les coordonnées de deux bornes, 30 et 314 (B30 et B314, deux points rouges sur notre page illustrée) :

B30 : 13°46’04.306″ nord, 107°29’52.816″ est

B314 : 10°25’24.764″ nord, 104°26’26.549 est.

L’Article 2 publie 31 cartes faisant l’objet des échanges de terrains sur le principe d’égalité de superficie (ratio d’échange 1:1).

Ces 31 cartes sont redessinées à partir des cartes à l’échelle 1/50 000. Le traité n’a pas fourni les coordonnées des bornes implantées sur le terrain.

Nous avons choisi d’illustrer ces cartes en les reportant aux bornes théoriques définies par le traité du 27 décembre 1985 (points jaunes).

Notre calcul permet, malgré la non publication de leurs valeurs, de déterminer les coordonnées géographiques des bornes implantées sur le terrain, avec parfois des erreurs pouvant aller jusqu’à 20 mètres, à cause des cartes utilisées et de l’indication très sommaire de la position d’une borne sur ces petites cartes.

Nous avons relevé en tout 82 bornes frontalières (points avec des intitulés en rouge). Leurs coordonnées géographiques s’afficheront automatiquement sur notre page illustrée disponible sur internet en cliquant sur la figure ci-dessous :

Question subsidiaire 1 : Les 82 bornes sur le terrain selon le traité de 2019 sont-elles implantées en respectant les positions géographiques définies par le traité de 1985 ?

Rien n’est moins sûr !

Pour le savoir cliquez sur la figure ci-dessous.

Surface en kilomètre carré des parcelles de terrain échangées.

11 Nov 2020

Joe Biden élu le 46ème Président des Etats-Unis

Bonne Chance Mr. Le Président !

Merci au Peuple Américain !

08 Nov 2020

#Cambodge : 22 bornes du traité 1985 mal positionnées sur le tracé des cartes à l’échelle 1/50 000

Exemple dans la partie Nord-Est

បង្គោលព្រំដែន២២ក្នុងចំណោម២០៨ ដែលផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៥ បានកំណត់ខុសលើបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបើផ្អែកលើផែនទីខ្នាត ១ / ៥០០០០ :

បង្គោលព្រំដែនចំនួន ១៨ ចូលប្រទេសកម្ពុជា

បង្គោលព្រំដែន ចូលប្រទេសវៀតណាម។

Sur 208 positions géographiques définies par le traité de 1985 nous avons relevé 22 Bornes mal placées par rapport au tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam selon les cartes à l’échelle 1/50 000 dont nous disposons :

dont 18 se trouvant à l’intérieur du territoire cambodgien :

B1, B3, B6 B9 B10, B11, B12 B13, B15, B16, B17, B22, B33, B34, B40, B115, B116, B178

et 4 à l’intérieur du territoire vietnamien : B18, B19, B32, B124

04 Nov 2020

#Cambodge : Frontière terrestre avec le #Vietnam selon les cartes à l’échelle 1:50 000.

ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមផ្អែកលើផែនទីខ្នាត ១ / ៥០០០០។

នេះជាលើកទីមួយហើយដែលលោកអ្នកអាចមើលឃើញផែនទីព្រំដែនដែលបង្ហាញពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម

CambodgeInfo publie sur Internet la délimitation de la frontière terrestre avec le Vietnam selon les cartes à l’échelle 1/50 000.

36 cartes peuvent être actuellement affichées sur l’écran de votre ordinateur par groupe de 9 cartes. 4 cartes supplémentaires vont s’ajouter à cette liste.

Nous militons pour que tout cambodgien ait le droit de connaitre les frontières de son pays avec les pays limitrophes.

Nous travaillons également sur la délimitation de la frontière du Cambodge avec le Laos et la Thaïlande.

C’est la première fois que vous pouvez visualiser, grâce à la technologie actuelle, la délimitation de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam.

Il en sera de même pour les frontières Cambodge-Laos et Cambodge-Thaïlande.

Les données renvoyées par le serveur étant volumineuses, soyez patients quand vous cliquez sur les images ci-dessous pour afficher les cartes.

Nous avons déjà publié les positions géographiques des bornes frontalières entre le Cambodge et le Vietnam selon le traité de 1985.

Vous pourrez comparer la position géographique de chaque borne par rapport à la ligne de la frontière fournie par chaque carte.

Chaque point sur le tracé de la ligne de démarcation de la frontière nous renseigne exactement sur les coordonnées géographiques, vérifiables par tout appareil GPS sur le terrain.

De Rattanakiri Virachey à Koh Nhek
De Mondulkiri Dak Dam à Chhong Leu
De kratie à Svay Rieng
De Svay Rieng à Kampot

Bonne navigation !

02 Nov 2020

%d bloggers like this: