Author Archives: CI

Félicitation de Jean Marc Ayrault à Hun Sen

jean-marc ayrault

 

Félicitations de Jean-Marc Ayrault à Hun Sen

04 Oct 2013

Infos du Jour

RFA : comment combattre les Immigrations illégales au Cambodge avec : លោក​ កែម​ ឡី

Phnom Penh Post :

What does the future hold?

SL’s future prospects look grim : Who is Meas Sotha?

Cambodia Daily :

ឯក​​​អគ្គ​​​រដ្ឋ​​​ទូត​​​សហ​​​ភាព​​​អឺរ៉ុបចង់​​​ឃើញគណ​​​ បក្ស​​​សង្គ្រោះ​​​ជាតិ​​​​​​ទទួល​​​យក​​​អាសនៈ​​​របស់​​​ខ្លួន

Exposition du Musée Guimet

ARTE Samedi 5/10/2013 à 20h45 : Angkor redécouvert

Asian Develpment Bank :

ADB Retains Cambodia’s Growth Outlook for 2013 and 2014 7.2% -7.5%

Channel News Asia :

According to Eurasia Group President Ian Bremmer, the average hourly wage for garment workers in
Bangladesh is 24 US cents, 45 cents in Cambodia, 52 cents in Pakistan, 53 cents in Vietnam and US$1.26 in China.

03 Oct 2013

Infos du Jour

Le Japon a toujours eu des positions ambigües  : cette fois ci c’est clair.

The Guardian :

Cambodia: Chut Wutty’s legacy creates an opportunity for land justice

Phnom Penh Post :
http://www.phnompenhpost.com/national/planned-rally-too-large-city-officials-say
http://www.phnompenhpost.com/national/watchdogs-accused-conspiring-cnrp

Cambodia Daily :

http://www.cambodiadailykhmer.com/news/5977/

គ.ជ.ប. ទទួល​ស្គាល់​ថា មាន​ឈ្មោះ​ស្ទួន​​ចំនួន​២៧០​.០០០​ឈ្មោះ ​​ក្នុង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​​

55 Conseillers de HUN SEN

02 Oct 2013

Infos du Jour

Phnom Penh Post :
CNRP confirms mass protest :

VOA : discussion avec OK Serei Sopheak

01 Oct 2013

Infos du Jour

The Diplomat :
Un très bon article dans The Diplomat : Cambodia returns to a One-Party state.

Wall Street Journal : A lire attentivement

Activists Doubt Cambodia Pledge to Stop Land Concessions :

“Skepticism is appropriate. Hun Sen has made ritual and unfulfilled promises over the years about land,” Brad Adams, Asia director at U.S.-based Human Rights Watch. “This announcement is no different and will have no impact on the crisis.”

Already, officials have transferred control of 2.6 million hectares of land to private business from mostly subsistence farmers, according to rights groups, affecting 700,000 people and 73% of the country’s arable land in the past decade.

Although Cambodia’s economy has grown at an average annual rate of more than 8% over the past decade, about 30% of its population still lives below the national poverty line, spending below 61 cents a day, while foreign aid provides roughly half of the annual budget of about $3 billion.

Asian Humain Rights Commission :
Une très bonne analyse du Dr. Gaffar Peang-Meth dont l’intitulé est :

CAMBODIA: democrats must build new leaders and focus on nation-building

Mêmes conclusions que dans mon analyse (que j’ai envoyée il y a une semaine)

Cambodia daily :

Intéressants commentaires : លោក​ កែម​ ឡី  លោក ឡៅ ​​​ម៉ុង​​​ហៃ

Phnom Penh Post :
Surya subedi continue sa mission : un mandat de deux ans renouvelé comme prévu.

Sur Long Botta

http://www.phnompenhpost.com/national/cnrp-sets-next-mass-rally-date

http://www.phnompenhpost.com/business/boycott-time-needed

30 Sep 2013

Infos du Jour

David Chandler, who is a historian and veteran observer of Cambodian affairs, says an attack against the journalists was probably orchestrated by the government

Killing & Attacks on Demonstrators; Violations of rights to freedoms of assembly and expression

29 Sep 2013

Infos du Jour

What you need to be digital politicians in Cambodia

RFI :
Les Réformes ou la Révolution ?

Position de Sam Rainsy sur RFI

28 Sep 2013

Infos du Jour

Phnom Penh Post :

Propos d’intimidation et de menace de Tea Banh

CNRP prêt à reprendre la négociation : 10 points, lesquels?

HUN SEN : Que de promesses, personne n’y croit

Cambodia daily :
HS under the close watch of a large contingent of his personal bodyguards and riot police stationed nearby.

http://www.cambodiadaily.com/elections/after-cpp-reshuffle-sok-ans-fiefdom-trimmed-43665/

27 Sep 2013

Infos du Jour

Vénérable But Buntenh sur la video de Phnom Penh Post

26 Sep 2013

Infos du Jour

Ci-dessous quelques pointeurs vers les articles du jour :

US Department of State : Déclaration signée par Jen Psaki

Phnom Penh Post :
http://www.phnompenhpost.com/national/rainsy-threatens-general-strike
http://www.phnompenhpost.com/national/cnrp-assembly-boycott-continues

Sorya Subedi :
“Every country that undergoes a transition to democracy faces a moment when the rules must change. Cambodia is facing such a moment now.”
“I regret to say that it seems yet to be understood in Cambodia that an inherent part of the democratisation process is for all people to be able to express their views freely and that the role of the state in peaceful demonstrations is to facilitate, not hinder, them.” Subedi said.
http://www.phnompenhpost.com/national/%E2%80%98old-tactics%E2%80%99-worry-un-rights-envoy

http://www.phnompenhpost.com/national/election-ink-video-%E2%80%98provoked-chaos%E2%80%99-pm
http://www.phnompenhpost.com/national/kingdom-no-%E2%80%98banana-republic%E2%80%99-government

Reuters :
http://www.reuters.com/article/2013/09/25/us-cambodia-politics-idUSBRE98O08120130925?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=992637

IM Sousdey : Président du NEC pour le reste de sa vie?
http://cambodianvotervoice.org/kh/index.php?option=com_content&view=article&id=4645%3A2013-09-25-04-13-27&catid=13%3A2011-10-14-07-20-47

Vous pouvez voir la vidéo sur la réactions des différents pays et des ONG nationales et internationales sur le rapport de Mr. Surya Subedi (présenté hier à Genève).

http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/interactive-dialogue-contd-human-rights-in-cambodia-30th-meeting-24th-regular-session-of-human-rights-council/2692257786001

Son rapport a reçu un soutien unanime. Mr. Subedi aura très probablement un autre mandat d’au moins 2 ans pour poursuivre sa mission.
A travers la réaction de ces différents pays, on peut également noter leur prise de position sur les résultats des élections du 28 et les évènements de ces 2 derniers jours.
D’un côté : USA, EU, France, Irland, UK, New Zealand, Slovakia, Switzerland
De l’autre : Indonesia, China, Thailand, Vietnam, Malaysia, Myanmar
Le Maroc et le Laos n’ont rien dit d’une manière claire sur ce point.

A noter également les conclusions importantes de Mr Subedi lors de son intervention finale sur les droits de l’Homme au Cambodge : Il demande
1 – La Réforme du système judiciaire (il compte même organiser un séminaire sur le sujet) et des autres institutions
2 – L’établissement d’un dialogue entre le Gouvernement et la société civile
3 – Le respect et l’implémentation des lois (2001) sur la réforme agraire (Land Reform)
4 – Le Respect des droits des défenseurs des Droits de l’Homme.
5 – Un calendrier de ces réformes doit être établi également….

25 Sep 2013

Infos du Jour

Il y a beaucoup de choses à lire ce matin.

Le Monde :
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/09/24/cambodge-hun-sen-reconduit-premier-ministre-malgre-la-crise-postelectorale_3483246_3216.html

AFP :
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5go5LXN4Sx5uQj3Q0puN4KeNFV7tA?docId=996579a5-86f0-4c7e-ab22-cba196961337

Reuters : attention particulière à des déclarations de HS
http://www.reuters.com/article/2013/09/24/us-cambodia-politics-idUSBRE98N06220130924?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=992637

Cambodia daily :
http://www.cambodiadaily.com/elections/us-ambassadors-v-sign-during-ceremony-causes-confusion-43045/

http://www.cambodiadaily.com/elections/with-just-one-party-present-king-convenes-new-parliament-43033/

http://www.cambodiadaily.com/news/two-decades-on-constitution-fails-to-live-up-to-promises-43035/

http://www.cambodiadaily.com/elections/cnrp-pledges-to-continue-boycott-stage-demonstrations-43037/

http://www.cambodiadaily.com/elections/commuter-anger-as-security-forces-close-city-roads-again-43051/

Phnom Penh Post :
http://www.phnompenhpost.com/national/one-side-aisle

http://www.phnompenhpost.com/national/foreign-envoys-turn-out-force

http://www.phnompenhpost.com/national/rainsy-calls-assembly-meeting-%E2%80%98communist%E2%80%99

http://www.phnompenhpost.com/national/barricades-stay-place-days-gov%E2%80%99t

http://www.phnompenhpost.com/national/protesters-back-scene-attackshttp://www.phnompenhpost.com/business/cambodia%E2%80%99s-only-stock-plummets-shares-sold

http://www.phnompenhpost.com/business/amid-barriers-vendors-get-creative

Australia Network News :
http://www.abc.net.au/news/2013-09-24/an-cambodia-parliament-approves-new-term-for-hun-sen-despite-op/4977724?section=australianetworknews

Un Communiqué de  Overseas Press Club of Cambodia (OPCC)
https://nppa.org/news/cambodian-press-groups-condemns-attacks-journalists

Washington Post : Hun Sen declared his re-election “a historic day for Cambodia.” “Before resuming negotiations, you have to first take an oath,” Hun Sen said in comments directed at the opposition.He said the ruling party was considering offering several senior posts to the opposition, including vice president of the legislature and that the government “is determined to undertake thorough reforms in all fields.”

http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/cambodian-parliament-renames-strongman-hun-sen-prime-minister-as-opposition-boycotts/2013/09/23/4b3e8fbe-24ba-11e3-9372-92606241ae9c_story.html

Associated Press :
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_CAMBODIA_POLITICS?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2013-09-23-21-37-44

24 Sep 2013

Infos du Jour

Vous trouverez ci-dessous 2 pointeurs vers un communiqué de l’ambassade des Etats Unis au Cambodge et un article de l’AFP :

http://cambodia.usembassy.gov/092313_pr.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iU9RcyV9ihuKYy_ziF-gB82uG8oA?docId=CNG.d7c1edba9a0495959a6e1f59685ca0bb.2c1&hl=en

23 Sep 2013