សុន្ទរកថា របស់លោក កឹម សុខា ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ថ្លែងបិទសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

discours 1

discours 2