Tag Archives: congress

#cambodia : Real intention behind the nomination of 70 Young Members to CPP Central Committee

“ការ​ដាក់​បញ្ចូល​យុវជន​ទៅ​ក្នុង​បក្ស​ជា​ការ​ផ្ទេរ​មរតក​អំណាច​ច្រើន​ជាង​ប្រយោជន៍​សង្គម”

08 Feb 2015

#cambodia : REACTIONS AFTER CPP CONGRESS

អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ស្នើ​កុំ​ឲ្យ​មន្ត្រី​យោធា​និង​ប៉ូលិស​ចូល​ក្នុង​បក្ស​នយោបាយ

 

HRW slams CPP expansion

 

Human Rights Watch៖ ​ការ​បញ្ចូល​​មេបញ្ជាការ​កង​ប្រដាប់​អាវុធ​ក្នុង​ជួរ​ដឹក​នាំ​គណបក្ស​លើក​តម្កើង​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស

 

CPP Blasted for Promotions of Military, Police

 

HUMAN RIGHTS WHATCH

Cambodia: Party Extends Control of Security Forces

 

​វិភាគ​៖ ដំណើរ​រដ្ឋ​ដែល​ផ្ទេរ​អំណាច​គ្រប់គ្រង​ត​ពូជ​​

 

05 Feb 2015

#cambodge : Point de vue “PPC : le Congrès des contradictions et des blocages”

Point de vue :

Télécharger la version en pdf : PPC, CONGRES des Contradictions et des Blocages
PPC : le Congrès des contradictions et des blocages
Par DY KARETH

Un événement rarissime : le Congrès dit “extraordinaire” du PPC du 30 janvier 2015 montrant publiquement les tourmentes qui ont agité ce parti depuis ses catastrophiques résultats électoraux de juillet 2013. Il a confirmé aussi la rumeur que, immédiatement après ces élections, Hun Sen ait été “prié” par les siens de quitter le Gouvernement, pour cette raison : il avait été personnellement bien battu dans sa circonscription de Kandal, comme à son lieu de travail de Phnom-Penh et dans sa province natale de Kampong Cham. Le second volet du Congrès a été une tentative de restructuration du Parti, en vue de redonner des couleurs à ce dernier aux prochaines élections de 2017 et de 2018.

*

Les congressistes – du moins, les opposants à Hun Sen – ont affirmé, dans un rapport de 26 pages, que les causes innombrables de leurs désastreux résultats de juillet 2013 étaient d’abord “la corruption, le népotisme, l’abus de pouvoir, la perte de confiance (des citoyens) dans le système judiciaire, le peu d’efficacité de l’application des lois, les mauvais fonctionnements des services publics, l’accaparement des terres des gens, la déforestation, les questions de frontières et de l’immigration (viêt), …” Le Parti est donc condamné et doit être changé de fond en comble ! Or, l’on a annoncé seulement que des “réformes” seront faites “dans les cinq ans à venir” pour éradiquer tous ces maux. En attendant des résultats, l’on se garde d’annoncer d’avance, comme à l’accoutumé, la candidature de Hun Sen pour un nouveau mandat de Premier ministre.

*

Mais, le PPC, avec ses structures gouvernementales, héritées de l’Occupation vietnamienne, donnant un maximum d'”autonomie”, plutôt anarchique, aux divers ministères et administrations provinciales, est-il lui-même “réformable” ? D’ailleurs, l’abus de pouvoir, la corruption, les trafics de drogues, l’accaparement des terres ou la déforestation ont été, selon les observateurs internationaux, les hautes œuvres des généraux de l’Armée et de la Police. Osera-t-on les “réformer” ? Et, comment empêcher l’invasion des colons viêts, alors que le PPC a bien signé des accords avec Hanoi dans les années 1980 pour leur accueil plus que “fraternel” au Cambodge ?

*

En fait, s’ ils se reconnaissent amèrement responsables de la défaite du Parti, ils n’en trouvent aucun coupable à sanctionner, car ils sont bloqués au respect de la règle de “continuité” dans le Parti, selon laquelle les grands chefs sont immuables jusqu’à leur dernier souffle. Ainsi, pour “refaire” le Parti, ils ont décidé que les “anciens”, pour leurs “grandes expériences”, restent à leur place, et que le Comité central du Parti “s’enrichisse” de 306 titulaires supplémentaires, pour faire un total de 545 membres (1). Dans les nouvelles recrues, il y a des “jeunes” choisis parmi les enfants de Hun Sen et ceux des autres gros bonnets du Parti (pour ne pas faire des jaloux), avec mission “d’attirer le soutien de la jeunesse” au Parti, ainsi que des chefs de la Police et de l’Armée qui se sont “illustrés” dans la répression sauvage de ces derniers temps des opposants, des ouvriers et des paysans.

*

Faute de pouvoir changer quoi que ce soit, il ne leur reste, logiquement, que le durcissement de leur régime dictatorial, à la mesure des contestations populaires de plus en plus étendues. Le PSNC, clairement accusé de “fauteur de troubles”, sinon de “provocateurs d’insurrections”, est dans leur collimateur. Des menaces, des interdictions, des emprisonnements arbitraires vont sûrement s’exercer sur tous les dirigeants et militants de l’Opposition, jusque dans les villages jugés “rebelles”. Encouragés par Hanoi et attirés par le modèle du coup d’Etat des Généraux thaïs, faisant fi de la désapprobation internationale, ils poussent visiblement vers la militarisation de leur régime. Tea Banh, ministre de la Défense, n’a pas hésité à appeler ses soldats “à arrêter et à amener pour interrogatoire” les opposants qui critiquent “à tort” le Gouvernement et veulent le changer. Sao Sokha, chef de la Police militaire, a rappelé à ses officiers la méthode d’Hitler qu’il a utilisée, avec “l’accord du chef du Gouvernement”, pour “détruire” les manifestants par les armes. D’ailleurs, Hun Sen a réclamé que l’Armée puisse participer activement à ses prochaines campagnes électorales…

*

Cependant, ils rééditent leur respect des accords du 22 juillet 2014 avec le PSNC, ainsi que leur attachement à la “culture du dialogue”. Soyons réalistes : quel dialogue pouvez-vous avoir avec quelqu’un qui ne pense qu’à vous détruire et vous dévorer ? On sait quels résultats ont été, en leur temps, pour le feu Roi Norodom Sihanouk et pour son fils Ranariddh de leur “dialogue” respectif avec Hun Sen. Ce dernier, d’ailleurs, vient de confirmer récemment que la “culture du dialogue” sert avant tout à museler toutes critiques publiques de l’Opposition contre lui, donc de maintenir secrets et impunis la politique et les agissements criminels de son régime et d’empêcher, en fin de compte, toutes protestations des citoyens contre les abus de pouvoir des puissants en place. A moins d’une “révolution” interne, le PPC ne changera pas, et la situation s’envenimera.

*

La nature de la politique est l’affrontement. Hun Sen, aux abois, tentera de nouvelles violences pour survivre. Les opposants et le peuple khmer doivent prévoir divers moyens de se défendre, car il leur faut tenir leurs revendications légitimes. Sans rien céder.

DK

Le 04 février 2015

——————

(1) en 2015, le Comité central du Parti Communiste Vietnamien ne se compose que de 197 membres et suppléants, alors qu’il compte plus de 3,6 millions d’adhérents.

05 Feb 2015

#cambodge : Point de vue "PPC : le Congrès des contradictions et des blocages"

Point de vue : Télécharger la version en pdf : PPC, CONGRES des Contradictions et des Blocages PPC : le Congrès des contradictions et des blocages Par DY KARETH

Un événement rarissime : le Congrès dit “extraordinaire” du PPC du 30 janvier 2015 montrant publiquement les tourmentes qui ont agité ce parti depuis ses catastrophiques résultats électoraux de juillet 2013. Il a confirmé aussi la rumeur que, immédiatement après ces élections, Hun Sen ait été “prié” par les siens de quitter le Gouvernement, pour cette raison : il avait été personnellement bien battu dans sa circonscription de Kandal, comme à son lieu de travail de Phnom-Penh et dans sa province natale de Kampong Cham. Le second volet du Congrès a été une tentative de restructuration du Parti, en vue de redonner des couleurs à ce dernier aux prochaines élections de 2017 et de 2018.

*

Les congressistes – du moins, les opposants à Hun Sen – ont affirmé, dans un rapport de 26 pages, que les causes innombrables de leurs désastreux résultats de juillet 2013 étaient d’abord “la corruption, le népotisme, l’abus de pouvoir, la perte de confiance (des citoyens) dans le système judiciaire, le peu d’efficacité de l’application des lois, les mauvais fonctionnements des services publics, l’accaparement des terres des gens, la déforestation, les questions de frontières et de l’immigration (viêt), …” Le Parti est donc condamné et doit être changé de fond en comble ! Or, l’on a annoncé seulement que des “réformes” seront faites “dans les cinq ans à venir” pour éradiquer tous ces maux. En attendant des résultats, l’on se garde d’annoncer d’avance, comme à l’accoutumé, la candidature de Hun Sen pour un nouveau mandat de Premier ministre.

*

Mais, le PPC, avec ses structures gouvernementales, héritées de l’Occupation vietnamienne, donnant un maximum d'”autonomie”, plutôt anarchique, aux divers ministères et administrations provinciales, est-il lui-même “réformable” ? D’ailleurs, l’abus de pouvoir, la corruption, les trafics de drogues, l’accaparement des terres ou la déforestation ont été, selon les observateurs internationaux, les hautes œuvres des généraux de l’Armée et de la Police. Osera-t-on les “réformer” ? Et, comment empêcher l’invasion des colons viêts, alors que le PPC a bien signé des accords avec Hanoi dans les années 1980 pour leur accueil plus que “fraternel” au Cambodge ?

*

En fait, s’ ils se reconnaissent amèrement responsables de la défaite du Parti, ils n’en trouvent aucun coupable à sanctionner, car ils sont bloqués au respect de la règle de “continuité” dans le Parti, selon laquelle les grands chefs sont immuables jusqu’à leur dernier souffle. Ainsi, pour “refaire” le Parti, ils ont décidé que les “anciens”, pour leurs “grandes expériences”, restent à leur place, et que le Comité central du Parti “s’enrichisse” de 306 titulaires supplémentaires, pour faire un total de 545 membres (1). Dans les nouvelles recrues, il y a des “jeunes” choisis parmi les enfants de Hun Sen et ceux des autres gros bonnets du Parti (pour ne pas faire des jaloux), avec mission “d’attirer le soutien de la jeunesse” au Parti, ainsi que des chefs de la Police et de l’Armée qui se sont “illustrés” dans la répression sauvage de ces derniers temps des opposants, des ouvriers et des paysans.

*

Faute de pouvoir changer quoi que ce soit, il ne leur reste, logiquement, que le durcissement de leur régime dictatorial, à la mesure des contestations populaires de plus en plus étendues. Le PSNC, clairement accusé de “fauteur de troubles”, sinon de “provocateurs d’insurrections”, est dans leur collimateur. Des menaces, des interdictions, des emprisonnements arbitraires vont sûrement s’exercer sur tous les dirigeants et militants de l’Opposition, jusque dans les villages jugés “rebelles”. Encouragés par Hanoi et attirés par le modèle du coup d’Etat des Généraux thaïs, faisant fi de la désapprobation internationale, ils poussent visiblement vers la militarisation de leur régime. Tea Banh, ministre de la Défense, n’a pas hésité à appeler ses soldats “à arrêter et à amener pour interrogatoire” les opposants qui critiquent “à tort” le Gouvernement et veulent le changer. Sao Sokha, chef de la Police militaire, a rappelé à ses officiers la méthode d’Hitler qu’il a utilisée, avec “l’accord du chef du Gouvernement”, pour “détruire” les manifestants par les armes. D’ailleurs, Hun Sen a réclamé que l’Armée puisse participer activement à ses prochaines campagnes électorales…

*

Cependant, ils rééditent leur respect des accords du 22 juillet 2014 avec le PSNC, ainsi que leur attachement à la “culture du dialogue”. Soyons réalistes : quel dialogue pouvez-vous avoir avec quelqu’un qui ne pense qu’à vous détruire et vous dévorer ? On sait quels résultats ont été, en leur temps, pour le feu Roi Norodom Sihanouk et pour son fils Ranariddh de leur “dialogue” respectif avec Hun Sen. Ce dernier, d’ailleurs, vient de confirmer récemment que la “culture du dialogue” sert avant tout à museler toutes critiques publiques de l’Opposition contre lui, donc de maintenir secrets et impunis la politique et les agissements criminels de son régime et d’empêcher, en fin de compte, toutes protestations des citoyens contre les abus de pouvoir des puissants en place. A moins d’une “révolution” interne, le PPC ne changera pas, et la situation s’envenimera.

*

La nature de la politique est l’affrontement. Hun Sen, aux abois, tentera de nouvelles violences pour survivre. Les opposants et le peuple khmer doivent prévoir divers moyens de se défendre, car il leur faut tenir leurs revendications légitimes. Sans rien céder.

DK

Le 04 février 2015

——————

(1) en 2015, le Comité central du Parti Communiste Vietnamien ne se compose que de 197 membres et suppléants, alors qu’il compte plus de 3,6 millions d’adhérents.

]]>

05 Feb 2015

#cambodia : CPP “Life and Death” Congress follow-up

 CPP 9 Points Final Communiqué

CPP bigger, not better, say foes

Cambodia’s ruling party promotes PM’s sons, top allies

ការកែទម្រង់​របស់ CPP គឺ​ដាក់​យុវជន​និង​កង​ប្រដាប់​អាវុធ​ជា​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​បក្ស​​

អ្នកវិភាគយល់ឃើញផ្សេងគ្នាពីកំណែទម្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

 

 

Military, Police Top Brass Get Party Promotions

 

CPP leadership sees influx of new blood

 

មហាសន្និបាត​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​សម្រេច​បញ្ចូល​ឈាម​ថ្មី​ ពង្រឹង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ក្រោយ​បាត់​២២​កៅអី​

 

កូន​របស់​លោក សុខ ​អាន​ នឹង​ក្លាយ​ជា​តំណាងរាស្ត្រ​ជំនួស​ លោក​ សូ ឃុន​

 

គណ​បក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​សាទរ​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​បក្ស​ប្រជាជន​

 

សមាជ​វិសាមញ្ញ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​សម្រេច​បាន​លទ្ធផល​៩​ចំណុច​ធំៗ

មហាសន្និបាត​CPPបន្ថែម​សមាជិក​គណៈ​កម្មាធិការកណ្តាលថ្មី​ជាង​៣០០នាក់​​ ដើម្បីប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​

 

បក្ស​កាន់​អំណាច​ បញ្ចូល​​​យុវជន​ជាង​៣០០​នាក់​ក្នុង​គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

 

លោក កឹម សុខា​៖​ បក្ស​កាន់​អំណាច​នឹង​មាន​វាសនា​ដូច​បក្ស​ហ្វ៊ុន​ស៊ិនប៉ិច បើ​កំណែទម្រង់​មិន​ស៊ីជម្រៅ​​

‘New political context’ greets CPP congress

Cambodian People’s Party honorary president Heng Samrin at yesterday’s congress.

 

 

Self-Criticism at Center of CPP Congress

As it began a three-day party congress in Phnom Penh on Friday, the ruling CPP blamed internal dysfunction and corruption for shock losses in the July 2013 national election, which was followed by a turbulent year marked by a political deadlock, mass opposition demonstrations and the government’s brutal suppression of dissents.

In a report distributed to CPP officials who attended the opening of the congress at its Phnom Penh headquarters, the ruling party lays out a remarkably honest assessment of why it suffered a major blow to its popular support in the election. 

“Although our party was victorious, the drop in votes was the most noticeable characteristic,” says the report, which was marked “classified” and obtained from a party member who attended the closed-door morning session of the congress.

“There are a number of key reasons why we have lost votes,” the 26-page report says, listing the first reason as the failure of the government to properly implement what the CPP says were “very good policies for every sector.”

“Secondly, misconduct such as corruption, nepotism, the abuse of power, big gaps between upper and lower-level officials, between government officials and the people, between rich and poor, the lack of confidence in the judicial system, inequality, the effectiveness of the implementation of laws which remains so limited, the issue of public services, land and forest issues…made people lose trust in our leadership,” the report says.

“Although these lacking points were caused by a number of officials, the influence was very wide on our party’s popularity; as the common Khmer proverb says ‘one fermented fish causes a bad smell for all the fish in a basket,’” it continues.

The report says that damage to the CPP’s popular support was also caused by border and immigration issues, which it says have been seized on by the CNRP “to attract support from those who have extreme opinions, especially among youth who lack correct understanding about history.”

Contacted by telephone Friday, Mr. Rainsy said that the CNRP was still broadening its support based on the quality of its ideas and proposals put forward while in opposition.

“We will continue to compete with the CPP; compete for the support of the population. And I think we, meaning the CNRP, are on a winning track because we compete with ideas, we compete with proposals, we don’t compete with money, with intimidation, with disinformation,” he said.

Mr. Rainsy wished the CPP the best in its efforts to reform.

“I wish the CPP good luck in reforming their policies and in reforming themselves, but I doubt whether they will be able to reform themselves in the way the people want—to see a responsible party, a party leading the country to be have,” he said.

“Because I think the corruption in the CPP in endemic, is systemic, so any serious reform to curb corruption would undermine the very foundation of the CPP.”

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ប្រកាស​កែទម្រង់​ដើម្បី​ស្តារ​លទ្ធភាព​ប្រកួត​ប្រជែង​ក្នុង​ការបោះឆ្នោត

លោក ហេង សំរិន (ឆ្វេង) ប្រធាន​កិត្តិយស​នៃ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​ជា​ប្រធាន​សភា​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ក្នុង​ពេល​ថ្លែង​​បើក​មហា​សន្និបាត​វិសាមញ្ញ​ និង​លោក ហុន សែន (ស្តាំ) ជា​អនុ​ប្រធាន​គណបក្ស​និង​ជា​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

CPP បើកមហាសន្និបាតរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តបង្កើនការគាំទ្រ (AUDIO)

 

 

បក្សកាន់អំណាចធ្វើមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញផ្តោតលើការកែទម្រង់

មហា​សន្និបាត​ផ្ទៃ​ក្នុង​បក្ស​ប្រជាជន ៦២០

គណបក្ស​ប្រជាជន​ទទួល​ស្គាល់​ថា កំណែ​ទម្រង់​ជា​ចំណុច​ស្លាប់​រស់​របស់ខ្លួន

សូមបញ្ជាក់ថា មហាសន្និបាត​ដែលមាន​លោក​ហេង សំរិន និង​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន​ជា​ប្រធាន​នឹង មើល​លើ​កិច្ចការ​ធំ៣ចំណុច។ របៀបវារៈ​ធំ​ទាំងបី​នោះ​មាន

ទី១ការឆ្លង និង​អនុម័ត​លើ​របាយការណ៍​ស្តីពី​ស្ថានភាព​នៅ​កម្ពុជា​រយៈពេល១ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤ក្រោយ​ការបោះឆ្នោត និង​ទិសដៅ​របស់​គណបក្ស​ជា​បន្តទៀត។

ទី២គឺ​របាយការណ៍​ស្តីពី​កំណែ​ទម្រង់​​ការបោះឆ្នោត និង​

ចុងក្រោយ​គឺ​ការបោះឆ្នោត​បំពេញបន្ថែម​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល​គណបក្ស

 

media

លោក ហេង សំរិន បញ្ជាក់ថា​កំណែ​ទម្រង់​ជា​អាយុជីវិត​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា

វិភាគ៖ ការកែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

 

CPPនឹង​ពិនិត្យ​មើល​កំណែ​ទម្រង់​នៃ​ការ​បោះឆ្នោតក្នុមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ

ក្នុង​ការ​បើក​មហា​សន្និ​បាត​វិសាមញ្ញ​តំណាង​ទូ​ទាំង​ប្រទេសនៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​សុក្រនេះ លោក ហេង សំរិន បាន​​​ឡើង​ថ្លែង​តាម​សុន្ទរកថា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​បាន​ធ្លាក់​សំឡេង​គាំទ្រ​២២​អាសនៈ ហើយ​គណបក្ស​​​ប្រឆាំង​បានទទួល​សំឡេង​គាំទ្រ​ទាំងនេះ​ រហូតបាន​៥៥​អាសនៈ ដែល​កត្តា​នេះ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ត្រូវ​តែ​គិត​ពិចារណា​ឲ្យ​បាន​ស៊ីជម្រៅ។​ លោក​បន្ត​ថា​បញ្ហាជា​ច្រើនដែល​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​​​ត្រូវ​តែ​ដោះ​ស្រាយ ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​កំណែ​ទម្រង់ និង​ការ​​កែប្រែ​កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស​។

03 Feb 2015

#cambodia : CPP "Life and Death" Congress follow-up

 CPP 9 Points Final Communiqué [playlist ids="13005"]

CPP bigger, not better, say foes

Cambodia’s ruling party promotes PM’s sons, top allies

ការកែទម្រង់​របស់ CPP គឺ​ដាក់​យុវជន​និង​កង​ប្រដាប់​អាវុធ​ជា​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​បក្ស​​

អ្នកវិភាគយល់ឃើញផ្សេងគ្នាពីកំណែទម្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

  http://vodhotnews.com/media/sounds/150202-vod-khorn-social-analysts-think-the-output-version-of-his-ruling-party-will-fail-if-no–01-2015-02-02.mp3  

Military, Police Top Brass Get Party Promotions

 

CPP leadership sees influx of new blood

 

មហាសន្និបាត​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​សម្រេច​បញ្ចូល​ឈាម​ថ្មី​ ពង្រឹង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ក្រោយ​បាត់​២២​កៅអី​

 

កូន​របស់​លោក សុខ ​អាន​ នឹង​ក្លាយ​ជា​តំណាងរាស្ត្រ​ជំនួស​ លោក​ សូ ឃុន​

 

គណ​បក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​សាទរ​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​បក្ស​ប្រជាជន​

 

សមាជ​វិសាមញ្ញ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​សម្រេច​បាន​លទ្ធផល​៩​ចំណុច​ធំៗ

http://www.rfa.org/khmer/news/politics/cpp-end-congress-02012015075449.html/TV.mp3

មហាសន្និបាត​CPPបន្ថែម​សមាជិក​គណៈ​កម្មាធិការកណ្តាលថ្មី​ជាង​៣០០នាក់​​ ដើម្បីប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​

 

បក្ស​កាន់​អំណាច​ បញ្ចូល​​​យុវជន​ជាង​៣០០​នាក់​ក្នុង​គណៈកម្មាធិការកណ្តាល

 

លោក កឹម សុខា​៖​ បក្ស​កាន់​អំណាច​នឹង​មាន​វាសនា​ដូច​បក្ស​ហ្វ៊ុន​ស៊ិនប៉ិច បើ​កំណែទម្រង់​មិន​ស៊ីជម្រៅ​​

‘New political context’ greets CPP congress

Cambodian People’s Party honorary president Heng Samrin at yesterday’s congress.     Self-Criticism at Center of CPP Congress As it began a three-day party congress in Phnom Penh on Friday, the ruling CPP blamed internal dysfunction and corruption for shock losses in the July 2013 national election, which was followed by a turbulent year marked by a political deadlock, mass opposition demonstrations and the government’s brutal suppression of dissents. In a report distributed to CPP officials who attended the opening of the congress at its Phnom Penh headquarters, the ruling party lays out a remarkably honest assessment of why it suffered a major blow to its popular support in the election. “Although our party was victorious, the drop in votes was the most noticeable characteristic,” says the report, which was marked “classified” and obtained from a party member who attended the closed-door morning session of the congress. “There are a number of key reasons why we have lost votes,” the 26-page report says, listing the first reason as the failure of the government to properly implement what the CPP says were “very good policies for every sector.” “Secondly, misconduct such as corruption, nepotism, the abuse of power, big gaps between upper and lower-level officials, between government officials and the people, between rich and poor, the lack of confidence in the judicial system, inequality, the effectiveness of the implementation of laws which remains so limited, the issue of public services, land and forest issues…made people lose trust in our leadership,” the report says. “Although these lacking points were caused by a number of officials, the influence was very wide on our party’s popularity; as the common Khmer proverb says ‘one fermented fish causes a bad smell for all the fish in a basket,’” it continues. The report says that damage to the CPP’s popular support was also caused by border and immigration issues, which it says have been seized on by the CNRP “to attract support from those who have extreme opinions, especially among youth who lack correct understanding about history.” Contacted by telephone Friday, Mr. Rainsy said that the CNRP was still broadening its support based on the quality of its ideas and proposals put forward while in opposition. “We will continue to compete with the CPP; compete for the support of the population. And I think we, meaning the CNRP, are on a winning track because we compete with ideas, we compete with proposals, we don’t compete with money, with intimidation, with disinformation,” he said. Mr. Rainsy wished the CPP the best in its efforts to reform. “I wish the CPP good luck in reforming their policies and in reforming themselves, but I doubt whether they will be able to reform themselves in the way the people want—to see a responsible party, a party leading the country to be have,” he said. “Because I think the corruption in the CPP in endemic, is systemic, so any serious reform to curb corruption would undermine the very foundation of the CPP.”

គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ប្រកាស​កែទម្រង់​ដើម្បី​ស្តារ​លទ្ធភាព​ប្រកួត​ប្រជែង​ក្នុង​ការបោះឆ្នោត

លោក ហេង សំរិន (ឆ្វេង) ប្រធាន​កិត្តិយស​នៃ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​ជា​ប្រធាន​សភា​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ក្នុង​ពេល​ថ្លែង​​បើក​មហា​សន្និបាត​វិសាមញ្ញ​ និង​លោក ហុន សែន (ស្តាំ) ជា​អនុ​ប្រធាន​គណបក្ស​និង​ជា​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

CPP បើកមហាសន្និបាតរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តបង្កើនការគាំទ្រ (AUDIO)

  https://www.youtube.com/watch?v=qH3T3Rst9Gs&x-yt-ts=1422503916&x-yt-cl=85027636&feature=player_detailpage  

បក្សកាន់អំណាចធ្វើមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញផ្តោតលើការកែទម្រង់

មហា​សន្និបាត​ផ្ទៃ​ក្នុង​បក្ស​ប្រជាជន ៦២០ https://www.youtube.com/watch?v=dFccQc-QuD4&feature=youtu.be

គណបក្ស​ប្រជាជន​ទទួល​ស្គាល់​ថា កំណែ​ទម្រង់​ជា​ចំណុច​ស្លាប់​រស់​របស់ខ្លួន

សូមបញ្ជាក់ថា មហាសន្និបាត​ដែលមាន​លោក​ហេង សំរិន និង​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន​ជា​ប្រធាន​នឹង មើល​លើ​កិច្ចការ​ធំ៣ចំណុច។ របៀបវារៈ​ធំ​ទាំងបី​នោះ​មាន ទី១ការឆ្លង និង​អនុម័ត​លើ​របាយការណ៍​ស្តីពី​ស្ថានភាព​នៅ​កម្ពុជា​រយៈពេល១ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤ក្រោយ​ការបោះឆ្នោត និង​ទិសដៅ​របស់​គណបក្ស​ជា​បន្តទៀត។ ទី២គឺ​របាយការណ៍​ស្តីពី​កំណែ​ទម្រង់​​ការបោះឆ្នោត និង​ ចុងក្រោយ​គឺ​ការបោះឆ្នោត​បំពេញបន្ថែម​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល​គណបក្ស   media

លោក ហេង សំរិន បញ្ជាក់ថា​កំណែ​ទម្រង់​ជា​អាយុជីវិត​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា

វិភាគ៖ ការកែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា http://vodhotnews.com/media/sounds/150130-vod-meta-f-politic-result-of-cpp-reform-more-than-year-01-2015-01-30.mp3  

CPPនឹង​ពិនិត្យ​មើល​កំណែ​ទម្រង់​នៃ​ការ​បោះឆ្នោតក្នុមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ

ក្នុង​ការ​បើក​មហា​សន្និ​បាត​វិសាមញ្ញ​តំណាង​ទូ​ទាំង​ប្រទេសនៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​សុក្រនេះ លោក ហេង សំរិន បាន​​​ឡើង​ថ្លែង​តាម​សុន្ទរកថា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​បាន​ធ្លាក់​សំឡេង​គាំទ្រ​២២​អាសនៈ ហើយ​គណបក្ស​​​ប្រឆាំង​បានទទួល​សំឡេង​គាំទ្រ​ទាំងនេះ​ រហូតបាន​៥៥​អាសនៈ ដែល​កត្តា​នេះ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ត្រូវ​តែ​គិត​ពិចារណា​ឲ្យ​បាន​ស៊ីជម្រៅ។​ លោក​បន្ត​ថា​បញ្ហាជា​ច្រើនដែល​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​​​ត្រូវ​តែ​ដោះ​ស្រាយ ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​កំណែ​ទម្រង់ និង​ការ​​កែប្រែ​កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស​។ ]]>

03 Feb 2015

#cambodia : CPP Congress : Jan 30th – Feb 1st : A ‘life and death’ congress

A ‘life and death’ congress A MUST READ ARTICLE

 

ភ័យហើយ

The ruling Cambodian People’s Party’s “extraordinary” nationwide congress this weekend will likely see its next generation of leaders take their places on the party’s central decision-making body as it prepares for do-or-die elections in three years time, CPP insiders and analysts have told the Post.

One source close to the party suggested that up to 100 younger members, including children of top party figures, could be elected to the powerful central committee of the CPP, the political structure of which remains a testament to its Marxist-Leninist roots.

We have to get the lessons learned from the 2013 election,” he said, adding that what happens before the next poll would spell “the death [or] life of the CPP”.

,,,

គណបក្ស​កាន់​អំណាច​គ្រោង​បញ្ចូល​សមាសភាព​យុវជន​ក្នុង​ជួរ​ដឹក​នាំ​បក្ស

 

Cops made top brass, en masse

80 officers were promoted to one-star generals or higher

គណបក្ស​ប្រជាជន​គ្រោង​ធ្វើ​សមាជ​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មករា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​កុម្ភៈ

ឃោសនា បក្ស​ប្រជាជន ៦១០

28 Jan 2015

%d bloggers like this: