Tag Archives: cpp

#cambodia : Real intention behind the nomination of 70 Young Members to CPP Central Committee

“ការ​ដាក់​បញ្ចូល​យុវជន​ទៅ​ក្នុង​បក្ស​ជា​ការ​ផ្ទេរ​មរតក​អំណាច​ច្រើន​ជាង​ប្រយោជន៍​សង្គម”

08 Feb 2015

#cambodia : REACTIONS AFTER CPP CONGRESS

អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ស្នើ​កុំ​ឲ្យ​មន្ត្រី​យោធា​និង​ប៉ូលិស​ចូល​ក្នុង​បក្ស​នយោបាយ

 

HRW slams CPP expansion

 

Human Rights Watch៖ ​ការ​បញ្ចូល​​មេបញ្ជាការ​កង​ប្រដាប់​អាវុធ​ក្នុង​ជួរ​ដឹក​នាំ​គណបក្ស​លើក​តម្កើង​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស

 

CPP Blasted for Promotions of Military, Police

 

HUMAN RIGHTS WHATCH

Cambodia: Party Extends Control of Security Forces

 

​វិភាគ​៖ ដំណើរ​រដ្ឋ​ដែល​ផ្ទេរ​អំណាច​គ្រប់គ្រង​ត​ពូជ​​

 

05 Feb 2015

#cambodge : Point de vue “PPC : le Congrès des contradictions et des blocages”

Point de vue :

Télécharger la version en pdf : PPC, CONGRES des Contradictions et des Blocages
PPC : le Congrès des contradictions et des blocages
Par DY KARETH

Un événement rarissime : le Congrès dit “extraordinaire” du PPC du 30 janvier 2015 montrant publiquement les tourmentes qui ont agité ce parti depuis ses catastrophiques résultats électoraux de juillet 2013. Il a confirmé aussi la rumeur que, immédiatement après ces élections, Hun Sen ait été “prié” par les siens de quitter le Gouvernement, pour cette raison : il avait été personnellement bien battu dans sa circonscription de Kandal, comme à son lieu de travail de Phnom-Penh et dans sa province natale de Kampong Cham. Le second volet du Congrès a été une tentative de restructuration du Parti, en vue de redonner des couleurs à ce dernier aux prochaines élections de 2017 et de 2018.

*

Les congressistes – du moins, les opposants à Hun Sen – ont affirmé, dans un rapport de 26 pages, que les causes innombrables de leurs désastreux résultats de juillet 2013 étaient d’abord “la corruption, le népotisme, l’abus de pouvoir, la perte de confiance (des citoyens) dans le système judiciaire, le peu d’efficacité de l’application des lois, les mauvais fonctionnements des services publics, l’accaparement des terres des gens, la déforestation, les questions de frontières et de l’immigration (viêt), …” Le Parti est donc condamné et doit être changé de fond en comble ! Or, l’on a annoncé seulement que des “réformes” seront faites “dans les cinq ans à venir” pour éradiquer tous ces maux. En attendant des résultats, l’on se garde d’annoncer d’avance, comme à l’accoutumé, la candidature de Hun Sen pour un nouveau mandat de Premier ministre.

*

Mais, le PPC, avec ses structures gouvernementales, héritées de l’Occupation vietnamienne, donnant un maximum d'”autonomie”, plutôt anarchique, aux divers ministères et administrations provinciales, est-il lui-même “réformable” ? D’ailleurs, l’abus de pouvoir, la corruption, les trafics de drogues, l’accaparement des terres ou la déforestation ont été, selon les observateurs internationaux, les hautes œuvres des généraux de l’Armée et de la Police. Osera-t-on les “réformer” ? Et, comment empêcher l’invasion des colons viêts, alors que le PPC a bien signé des accords avec Hanoi dans les années 1980 pour leur accueil plus que “fraternel” au Cambodge ?

*

En fait, s’ ils se reconnaissent amèrement responsables de la défaite du Parti, ils n’en trouvent aucun coupable à sanctionner, car ils sont bloqués au respect de la règle de “continuité” dans le Parti, selon laquelle les grands chefs sont immuables jusqu’à leur dernier souffle. Ainsi, pour “refaire” le Parti, ils ont décidé que les “anciens”, pour leurs “grandes expériences”, restent à leur place, et que le Comité central du Parti “s’enrichisse” de 306 titulaires supplémentaires, pour faire un total de 545 membres (1). Dans les nouvelles recrues, il y a des “jeunes” choisis parmi les enfants de Hun Sen et ceux des autres gros bonnets du Parti (pour ne pas faire des jaloux), avec mission “d’attirer le soutien de la jeunesse” au Parti, ainsi que des chefs de la Police et de l’Armée qui se sont “illustrés” dans la répression sauvage de ces derniers temps des opposants, des ouvriers et des paysans.

*

Faute de pouvoir changer quoi que ce soit, il ne leur reste, logiquement, que le durcissement de leur régime dictatorial, à la mesure des contestations populaires de plus en plus étendues. Le PSNC, clairement accusé de “fauteur de troubles”, sinon de “provocateurs d’insurrections”, est dans leur collimateur. Des menaces, des interdictions, des emprisonnements arbitraires vont sûrement s’exercer sur tous les dirigeants et militants de l’Opposition, jusque dans les villages jugés “rebelles”. Encouragés par Hanoi et attirés par le modèle du coup d’Etat des Généraux thaïs, faisant fi de la désapprobation internationale, ils poussent visiblement vers la militarisation de leur régime. Tea Banh, ministre de la Défense, n’a pas hésité à appeler ses soldats “à arrêter et à amener pour interrogatoire” les opposants qui critiquent “à tort” le Gouvernement et veulent le changer. Sao Sokha, chef de la Police militaire, a rappelé à ses officiers la méthode d’Hitler qu’il a utilisée, avec “l’accord du chef du Gouvernement”, pour “détruire” les manifestants par les armes. D’ailleurs, Hun Sen a réclamé que l’Armée puisse participer activement à ses prochaines campagnes électorales…

*

Cependant, ils rééditent leur respect des accords du 22 juillet 2014 avec le PSNC, ainsi que leur attachement à la “culture du dialogue”. Soyons réalistes : quel dialogue pouvez-vous avoir avec quelqu’un qui ne pense qu’à vous détruire et vous dévorer ? On sait quels résultats ont été, en leur temps, pour le feu Roi Norodom Sihanouk et pour son fils Ranariddh de leur “dialogue” respectif avec Hun Sen. Ce dernier, d’ailleurs, vient de confirmer récemment que la “culture du dialogue” sert avant tout à museler toutes critiques publiques de l’Opposition contre lui, donc de maintenir secrets et impunis la politique et les agissements criminels de son régime et d’empêcher, en fin de compte, toutes protestations des citoyens contre les abus de pouvoir des puissants en place. A moins d’une “révolution” interne, le PPC ne changera pas, et la situation s’envenimera.

*

La nature de la politique est l’affrontement. Hun Sen, aux abois, tentera de nouvelles violences pour survivre. Les opposants et le peuple khmer doivent prévoir divers moyens de se défendre, car il leur faut tenir leurs revendications légitimes. Sans rien céder.

DK

Le 04 février 2015

——————

(1) en 2015, le Comité central du Parti Communiste Vietnamien ne se compose que de 197 membres et suppléants, alors qu’il compte plus de 3,6 millions d’adhérents.

05 Feb 2015

#cambodge : Point de vue "PPC : le Congrès des contradictions et des blocages"

Point de vue : Télécharger la version en pdf : PPC, CONGRES des Contradictions et des Blocages PPC : le Congrès des contradictions et des blocages Par DY KARETH

Un événement rarissime : le Congrès dit “extraordinaire” du PPC du 30 janvier 2015 montrant publiquement les tourmentes qui ont agité ce parti depuis ses catastrophiques résultats électoraux de juillet 2013. Il a confirmé aussi la rumeur que, immédiatement après ces élections, Hun Sen ait été “prié” par les siens de quitter le Gouvernement, pour cette raison : il avait été personnellement bien battu dans sa circonscription de Kandal, comme à son lieu de travail de Phnom-Penh et dans sa province natale de Kampong Cham. Le second volet du Congrès a été une tentative de restructuration du Parti, en vue de redonner des couleurs à ce dernier aux prochaines élections de 2017 et de 2018.

*

Les congressistes – du moins, les opposants à Hun Sen – ont affirmé, dans un rapport de 26 pages, que les causes innombrables de leurs désastreux résultats de juillet 2013 étaient d’abord “la corruption, le népotisme, l’abus de pouvoir, la perte de confiance (des citoyens) dans le système judiciaire, le peu d’efficacité de l’application des lois, les mauvais fonctionnements des services publics, l’accaparement des terres des gens, la déforestation, les questions de frontières et de l’immigration (viêt), …” Le Parti est donc condamné et doit être changé de fond en comble ! Or, l’on a annoncé seulement que des “réformes” seront faites “dans les cinq ans à venir” pour éradiquer tous ces maux. En attendant des résultats, l’on se garde d’annoncer d’avance, comme à l’accoutumé, la candidature de Hun Sen pour un nouveau mandat de Premier ministre.

*

Mais, le PPC, avec ses structures gouvernementales, héritées de l’Occupation vietnamienne, donnant un maximum d'”autonomie”, plutôt anarchique, aux divers ministères et administrations provinciales, est-il lui-même “réformable” ? D’ailleurs, l’abus de pouvoir, la corruption, les trafics de drogues, l’accaparement des terres ou la déforestation ont été, selon les observateurs internationaux, les hautes œuvres des généraux de l’Armée et de la Police. Osera-t-on les “réformer” ? Et, comment empêcher l’invasion des colons viêts, alors que le PPC a bien signé des accords avec Hanoi dans les années 1980 pour leur accueil plus que “fraternel” au Cambodge ?

*

En fait, s’ ils se reconnaissent amèrement responsables de la défaite du Parti, ils n’en trouvent aucun coupable à sanctionner, car ils sont bloqués au respect de la règle de “continuité” dans le Parti, selon laquelle les grands chefs sont immuables jusqu’à leur dernier souffle. Ainsi, pour “refaire” le Parti, ils ont décidé que les “anciens”, pour leurs “grandes expériences”, restent à leur place, et que le Comité central du Parti “s’enrichisse” de 306 titulaires supplémentaires, pour faire un total de 545 membres (1). Dans les nouvelles recrues, il y a des “jeunes” choisis parmi les enfants de Hun Sen et ceux des autres gros bonnets du Parti (pour ne pas faire des jaloux), avec mission “d’attirer le soutien de la jeunesse” au Parti, ainsi que des chefs de la Police et de l’Armée qui se sont “illustrés” dans la répression sauvage de ces derniers temps des opposants, des ouvriers et des paysans.

*

Faute de pouvoir changer quoi que ce soit, il ne leur reste, logiquement, que le durcissement de leur régime dictatorial, à la mesure des contestations populaires de plus en plus étendues. Le PSNC, clairement accusé de “fauteur de troubles”, sinon de “provocateurs d’insurrections”, est dans leur collimateur. Des menaces, des interdictions, des emprisonnements arbitraires vont sûrement s’exercer sur tous les dirigeants et militants de l’Opposition, jusque dans les villages jugés “rebelles”. Encouragés par Hanoi et attirés par le modèle du coup d’Etat des Généraux thaïs, faisant fi de la désapprobation internationale, ils poussent visiblement vers la militarisation de leur régime. Tea Banh, ministre de la Défense, n’a pas hésité à appeler ses soldats “à arrêter et à amener pour interrogatoire” les opposants qui critiquent “à tort” le Gouvernement et veulent le changer. Sao Sokha, chef de la Police militaire, a rappelé à ses officiers la méthode d’Hitler qu’il a utilisée, avec “l’accord du chef du Gouvernement”, pour “détruire” les manifestants par les armes. D’ailleurs, Hun Sen a réclamé que l’Armée puisse participer activement à ses prochaines campagnes électorales…

*

Cependant, ils rééditent leur respect des accords du 22 juillet 2014 avec le PSNC, ainsi que leur attachement à la “culture du dialogue”. Soyons réalistes : quel dialogue pouvez-vous avoir avec quelqu’un qui ne pense qu’à vous détruire et vous dévorer ? On sait quels résultats ont été, en leur temps, pour le feu Roi Norodom Sihanouk et pour son fils Ranariddh de leur “dialogue” respectif avec Hun Sen. Ce dernier, d’ailleurs, vient de confirmer récemment que la “culture du dialogue” sert avant tout à museler toutes critiques publiques de l’Opposition contre lui, donc de maintenir secrets et impunis la politique et les agissements criminels de son régime et d’empêcher, en fin de compte, toutes protestations des citoyens contre les abus de pouvoir des puissants en place. A moins d’une “révolution” interne, le PPC ne changera pas, et la situation s’envenimera.

*

La nature de la politique est l’affrontement. Hun Sen, aux abois, tentera de nouvelles violences pour survivre. Les opposants et le peuple khmer doivent prévoir divers moyens de se défendre, car il leur faut tenir leurs revendications légitimes. Sans rien céder.

DK

Le 04 février 2015

——————

(1) en 2015, le Comité central du Parti Communiste Vietnamien ne se compose que de 197 membres et suppléants, alors qu’il compte plus de 3,6 millions d’adhérents.

]]>

05 Feb 2015

#cambodia : CPP Congress : Jan 30th – Feb 1st : A ‘life and death’ congress

A ‘life and death’ congress A MUST READ ARTICLE

 

ភ័យហើយ

The ruling Cambodian People’s Party’s “extraordinary” nationwide congress this weekend will likely see its next generation of leaders take their places on the party’s central decision-making body as it prepares for do-or-die elections in three years time, CPP insiders and analysts have told the Post.

One source close to the party suggested that up to 100 younger members, including children of top party figures, could be elected to the powerful central committee of the CPP, the political structure of which remains a testament to its Marxist-Leninist roots.

We have to get the lessons learned from the 2013 election,” he said, adding that what happens before the next poll would spell “the death [or] life of the CPP”.

,,,

គណបក្ស​កាន់​អំណាច​គ្រោង​បញ្ចូល​សមាសភាព​យុវជន​ក្នុង​ជួរ​ដឹក​នាំ​បក្ស

 

Cops made top brass, en masse

80 officers were promoted to one-star generals or higher

គណបក្ស​ប្រជាជន​គ្រោង​ធ្វើ​សមាជ​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មករា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​កុម្ភៈ

ឃោសនា បក្ស​ប្រជាជន ៦១០

28 Jan 2015

#cambodia : All you want to know about CPP, HUN SEN and CHEA SIM infighting !

The slow demise of Hun Sen’s greatest CPP rival

Senate President Chea Sim and Prime Minister Hun Sen share a laugh outside the Cambodian People’s Party headquarters in 1999.

17 Nov 2014

#cambodia : CPP & CNRP relationship at National Assembly?

Ruling Party Says It Needs Opposition as Competitor

Chheang Von said the CPP is happy with the political deal and happy to have the Rescue Party in the legislature—but he said the ruling party will continue to strive for more seats in future elections.

31 Jul 2014

#cambodia : CPP & CNRP relationship at National Assembly?

Ruling Party Says It Needs Opposition as Competitor Chheang Von said the CPP is happy with the political deal and happy to have the Rescue Party in the legislature—but he said the ruling party will continue to strive for more seats in future elections.]]>

31 Jul 2014

#cambodia : corruption, CPP internal conflict?

CPP Official Alleges Embezzlement of Roads Budgets

11 Jul 2014

%d bloggers like this: