បញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ

និងចឞ្លើយ

ដើម្បីជៀសវាងការ

មន្ទីលសង្ស័យតទៅទៀត

 

Problèmes et réponses

liés à la délimitation

des frontières du #Cambodge

Lettre du Roi Ang Duong à l’Empereur Napoléon III du 25 Novembre 1856

 

កោះត្រល់ ជាកោះខ្មែរ

 

Koh Tral et les îles le long de la côte cambodgienne : décision de Jules Brévié (Gouverneur général de l’Indochine) du 31 janvier 1939

 

បញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ

 

សម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាការវាស់វែងព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមគឺកម្ពុជាទទួលបានដីជាង២ពាន់ហិចតាពីវៀតណាម : តើវាពិតទេ ?

Frontière entre le #Cambodge et le #Vietnam : Intervention de HUN Sen @peacepalace_kh @hunsencambodia

 

ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសថៃយោងតាមផែនទីតាមខ្នាត ១:៥0 000

La frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000

 

ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដើមកម្ពុជានិងសៀមយោងតាមផែនទីខ្នាត 1:200 000ដែលបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការរួមបារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧-១៩០៨

Frontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908

 

២៨ បង្គោលព្រំដែន (B41 à B69)កម្ពុជា ថៃយោងតាមផែនទីខ្នាត ១ : ១00 000

28 Bornes de la Frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:100 000

 

សំណួរ និង ចម្លើយរបស់យើង ទាក់ទង បញ្ហាព្រំដែន ក្រោឃបទសំភាសន៍ លោកស្រី កុយ ពិសី ជាមួយ RFI

 

ដោះស្រាយបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនតាមជួរភ្នំដងរែក ហើយជាពិសេស នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ

 

ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគោកនៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសឡាវយោងតាមផែនទីភូមិសាស្ត្រខ្នាត 1/50 000

Frontière terrestre du #Cambodge avec le #Laos selon les cartes à l’échelle 1:50 000

 

បណ្តាញ ប្រភពទឹក ដៃស្ទឹងទន្លេភាគខាងជើង និងខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃយោងទៅតាមផែនទីខ្នាត 1/250,000

Le réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du #Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande

 

ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសថៃ និងឡាវយោងតាមផែនទីតាមខ្នាត 1:250,000

La frontièrea terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos à l’échelle 1:250 000

 

ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមផែនទីដែលប្រើ projection Bonne តាមខ្នាត 1:100,000

Les frontières terrestres du #Cambodge selon les cartes utilisant la projection Bonne à l’échelle 1/100 000

 

ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសថៃ និងឡាវយោងតាមផែនទីតាមខ្នាត 1/200 000បោះពុម្ព ដោយសហភាព រុស្សី

Les frontières terrestres du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos selon les cartes à l’échelle 1/200 000 éditées par l’Union Soviétique

 

ព្រំដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសថៃ និងវៀតណាម ប្រវត្តិនៃការទាមទារ និងជម្លោះ។ (ជាភាសាបារាំង)

#Cambodge : Frontières maritimes avec la Thaïlande et le Vietnam, l’historique des revendications et des litiges.

 

ព្រំដែនគោកជាមួយវៀតណាម តាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ១៩៨៥ និងឆ្នាំ២០១៩។

#Cambodge : Bornes de la frontière terrestre avec le #Vietnam selon le traité de 1985 et celui de 2019.

 

កូនខ្មែរចង់ស្គាល់កោះខ្មែរទេ ? Where are the islands of #Cambodia ? Où sont les îles du #Cambodge ?

 

ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា-វៀតណាម

Tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam

 

សន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនគោកជាមួយវៀតណាម ថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០១៩

#Cambodge : Traité complémentaire délimitant la frontière terrestre avec le #Vietnam du 5 octobre 2019

 

បង្គោលព្រំដែន២២ក្នុងចំណោម២០៨ ដែលផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៥ បានកំណត់ខុសលើបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបើផ្អែកលើផែនទីខ្នាត ១ / ៥០០០០

#Cambodge : 22 bornes du traité 1985 mal positionnées sur le tracé des cartes à l’échelle 1/50 000

 

ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមផ្អែកលើផែនទីខ្នាត ១ / ៥០០០០។

#Cambodge : Frontière terrestre avec le #Vietnam selon les cartes à l’échelle 1:50 000.

 

និយាមកាបង្កោលព្រំដែន២០៨តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៥។

Bornes théoriques de la frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Vietnam selon le traité de 1985