ដោះស្រាយបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនតាមជួរភ្នំដងរែក ហើយជាពិសេស នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ

CambodgeInfo publie en exclusivité le tracé de la frontière entre l'Indochine et le Siam selon une carte établie par la commission mixte franco-siamoise de 1907 CambodiaInfo ចុះផ្សាយ ជាលើកទីមួយ ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន រវាងឥណ្ឌូចិននិងសៀម យោងតាមផែនទីដែលបានបង្កើតឡើង ដោយគណៈកម្មាធិការរួម បារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧ Dorénavant nous savons exactement où se trouve le tracé de la frontière dans une portion…

Continue Readingដោះស្រាយបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនតាមជួរភ្នំដងរែក ហើយជាពិសេស នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ

ICJ et 54 autres organisations envoient une lettre au Secrétaire Général des Nations Unies @antonioguterres

  • Post author:
  • Post category:ICJONU
  • Post last modified:24/02/2018
  • Reading time:3 mins read

26ème Commémoration des Accords de Paix de Paris sur le Cambodge   Sollicitation pour convoquer à nouveau la Conférence de Paris sur le Cambodge compte tenu du démantèlement de la démocratie par le gouvernement cambodgien   LETTRE OUVERTE DE 55 ORGANISATIONS  Au Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres     à…

Continue ReadingICJ et 54 autres organisations envoient une lettre au Secrétaire Général des Nations Unies @antonioguterres

#Cambodia is “weaponizing” the law … to silence dissent and dismantle democracy : ICJ

  • Post author:
  • Post category:ICJ
  • Post last modified:18/10/2017
  • Reading time:1 mins read

La Justice de HUN Sen et ses lois : un Instrument de la Répression au service de la Dictature ! Cambodia: ongoing misuse of law to silence opponents further deepens impunity and undermines the rule of law   Cambodia is “weaponizing” the law and relying on judges and prosecutors who…

Continue Reading#Cambodia is “weaponizing” the law … to silence dissent and dismantle democracy : ICJ