៤៥ឆ្នាំមុន : យើង​ខ្មែរ​ដឹង​ទេថា ថៃ​ យក​ខ្មែរ ប្រហែល​ជាង៤ម៉ឺន​នាក់​ ទៅចាក់ចោល នៅ​តំបន់ខាងកើត​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ ?

Il y a 45 ans, durant les deux premièrs semaines du mois de juin 1979, quelques dizaines de milliers de cambodgiens, fuyant le chaos que connut le Cambodge, suite à la débâcle des Khmer Rouges, ont cherché refuge le long de la Frontière khméro-thaïlandaise; dans une zone s'étendant sur 50…

Continue Reading៤៥ឆ្នាំមុន : យើង​ខ្មែរ​ដឹង​ទេថា ថៃ​ យក​ខ្មែរ ប្រហែល​ជាង៤ម៉ឺន​នាក់​ ទៅចាក់ចោល នៅ​តំបន់ខាងកើត​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ ?

Visite d’Etat de HUN Manet à Bangkok : résultats

Visite d'Etat de HUN Manet à Bangkok : résultats   Le communiqué envoyé dans un Tweet par HUN Manet a souligné 5 protocoles d'accord signés (texte en khmer ci-dessous) : ចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា លើឯកសារ ចំនួន ៥ រួមមាន៖ ១- អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងការឆ្លើយតប គ្រោះអាសន្ន រវាង គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកម្ពុជា និងក្រសួងមហាផ្ទៃថៃ ២- អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យ សិក្សាធិការ…

Continue ReadingVisite d’Etat de HUN Manet à Bangkok : résultats

Dernière ligne droite avant le démarrage des négociations entre le #Cambodge et la #Thaïlande sur les contentieux territoriaux et maritimes

Dernière ligne droite avant le démarrage des négociations entre le Cambodge et la Thaïlande sur les contentieux territoriaux et maritimes   HUN Manet va se rendre à Bangkok le 7 Février. Dans l'agenda, selon le Bangkok Post, il y aurait entre autres sujets, le démarrage des négociations entre le Cambodge…

Continue ReadingDernière ligne droite avant le démarrage des négociations entre le #Cambodge et la #Thaïlande sur les contentieux territoriaux et maritimes

Espace maritime contesté : la #Thaïlande et le #Cambodge lanceront des négociations le 7 février prochain ?

Espace maritime contesté : la Thaïlande et le Cambodge lanceront des négociations le 7 février prochain ? ATTENTION : LE CAMBODGE ET LA THAILANDE N'ONT PAS LES MÊMES BESOINS ET PRIORITES : IL EST URGENT DE NE PAS SUIVRE LA ROUTE TRACEE PAR LA THAILANDE. HUN Manet doit expliquer clairement…

Continue ReadingEspace maritime contesté : la #Thaïlande et le #Cambodge lanceront des négociations le 7 février prochain ?

La #Thaïlande pousse pour la résolution des problèmes de la démarcation maritime avec le #Cambodge

La Thaïlande pousse pour l'exploitation à court terme des gisements d'hydrocarbures dans la zone contestée par la Thaïlande et le Cambodge.   Commentaires de Cambodge Info Il convient de rappeler ici où sont les intérêts du Cambodge dans ce processus de négociation initié par La Thaïlande. 1 - Cette négociation…

Continue ReadingLa #Thaïlande pousse pour la résolution des problèmes de la démarcation maritime avec le #Cambodge

Des négociations entre la Thaïlande et le Cambodge sur la zone de l’espace maritime contestée

Thailand’s Controversial OCA Talks Resurface Amidst Energy Crisis   Selon ThaiEnquirer, des voix au sein du gouvernement s'opposent aux projets de l'administration de Srettha Thavisin, nouvellement formée, visant à relancer les négociations concernant la zone de l'espace maritime (OCA : Overlapping Claim Area ) revendiquée par  la Thaïlande et le…

Continue ReadingDes négociations entre la Thaïlande et le Cambodge sur la zone de l’espace maritime contestée

បញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ និងចឞ្លើយ

បញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ និងចឞ្លើយ បញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ   ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសថៃយោងតាមផែនទីតាមខ្នាត ១:៥0 000 La frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000   ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដើមកម្ពុជានិងសៀមយោងតាមផែនទីខ្នាត 1:200 000ដែលបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការរួមបារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧-១៩០៨ Frontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908   ២៨ បង្គោលព្រំដែន (B41 à B69)កម្ពុជា…

Continue Readingបញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ និងចឞ្លើយ

Frontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908

Frontière entre l'Indochine et le Siam  selon les cartes de 1907-1908   ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដើមកម្ពុជានិងសៀម យោងតាមផែនទីខ្នាត 1:200 000 ដែលបានបង្កើតឡើង ដោយគណៈកម្មាធិការរួម បារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧-១៩០៨           La Commission mixte franco-siamoise a dressé 6 cartes pour délimiter la frontière entre l'Indochine et le Siam dans le cadre du traité du 23…

Continue ReadingFrontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908

28 Bornes de la Frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:100 000

28 Bornes (B41 à B69) de la frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l'échelle 1:100 000   ២៨ បង្គោលព្រំដែន (B41 à B69) កម្ពុជា ថៃ យោងតាមផែនទីខ្នាត ១ : ១00 000    

Continue Reading28 Bornes de la Frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:100 000

សំណួរ និង ចម្លើយរបស់យើង ទាក់ទង បញ្ហាព្រំដែន ក្រោឃបទសំភាសន៍ លោកស្រី កុយ ពិសី ជាមួយ RFI

សំភាសន៍ RFI Khmer ជាមួយ លោកស្រី កុយ ពិសី ផែនទីបង្ហាញលទ្ធផល ការងារបោះបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជាឡាវ នៅព្រឹទ្ឋសភា ថ្ងៃទី ៥/៤/២៣ សំណួរ និងចម្លើយរបស់យើង។   ១- បញ្ហា ព្រំដែន ជាមួយ វៀតណាម ៨៤%និង១៦% នៅកន្លែង ណា? តើ ផ្អែក លើផែនទីខ្នាត អី្វ? និយាមកាភូមិសាស្ត្រ បង្គោល ដែលបោះហើយនៅកន្លែងណា? ចម្លើយរបស់យើង Bornes théoriques de la frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Vietnam selon le traité de 1985  …

Continue Readingសំណួរ និង ចម្លើយរបស់យើង ទាក់ទង បញ្ហាព្រំដែន ក្រោឃបទសំភាសន៍ លោកស្រី កុយ ពិសី ជាមួយ RFI

ដោះស្រាយបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនតាមជួរភ្នំដងរែក ហើយជាពិសេស នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ

CambodgeInfo publie en exclusivité le tracé de la frontière entre l'Indochine et le Siam selon une carte établie par la commission mixte franco-siamoise de 1907 CambodiaInfo ចុះផ្សាយ ជាលើកទីមួយ ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន រវាងឥណ្ឌូចិននិងសៀម យោងតាមផែនទីដែលបានបង្កើតឡើង ដោយគណៈកម្មាធិការរួម បារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧ Dorénavant nous savons exactement où se trouve le tracé de la frontière dans une portion…

Continue Readingដោះស្រាយបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនតាមជួរភ្នំដងរែក ហើយជាពិសេស នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ

Les frontières terrestres du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos selon les cartes à l’échelle 1/200 000 éditées par l’Union Soviétique

Les frontières terrestres du Cambodge avec la Thaïlande et le Laos à l'échelle 1/200 000 éditées par le service des Armées de l'Union Soviétique ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសថៃ និងឡាវ យោងតាមផែនទី តាមខ្នាត 1/200 000 បោះពុម្ព ដោយសហភាព រុស្សី 12 cartes à l’échelle 1/200 000 couvrent les frontières terrestres avec la Thaïlande et le…

Continue ReadingLes frontières terrestres du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos selon les cartes à l’échelle 1/200 000 éditées par l’Union Soviétique

#Cambodge : Frontières maritimes avec la Thaïlande et le Vietnam, l’historique des revendications et des litiges.

D'après notre dernier calcul, la longueur des côtes maritimes du Cambodge est de 510 392 mètres. Dans le Golfe de Thaïlande, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam partagent leur espace maritime dont la délimitation fait l'objet de disputes depuis plus de 50 ans. Des litiges sur la délimitation des…

Continue Reading#Cambodge : Frontières maritimes avec la Thaïlande et le Vietnam, l’historique des revendications et des litiges.

#cambodge #thailande : Questions de frontière : Réunion à Bangkok pendant 4 jours

គណៈកម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅ​កម្ពុជា-ថៃ​នឹង​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​រយៈពេល​៤​ថ្ងៃ​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក

Continue Reading#cambodge #thailande : Questions de frontière : Réunion à Bangkok pendant 4 jours

#cambodge #thailande #USA #EU : LES CAMBODGIENS ESCLAVES DANS LE “GOLFE DE THAILANDE”

LES CAMBODGIENS ESCLAVES DANS LE "GOLFE DE THAILANDE" Obama va promulguer une LOI interdisant les importations de fruits de mer (crevettes, thon  etc...) en provenance des pays de l'Asie du Sud Est qui utilisent une main d'oeuvre esclave. L'Union Européenne devrait suivre l'exemple d'OBAMA BOYCOTTONS TOUS CES PRODUITS VENANT DE THAILANDE!…

Continue Reading#cambodge #thailande #USA #EU : LES CAMBODGIENS ESCLAVES DANS LE “GOLFE DE THAILANDE”

#cambodge #thailande #malaisie : Sommet #usa – #asean : L’art de jongler avec la démocratie et avec 3 dictateurs

EDITO de The Washington Post Mr. Obama should not remain silent on human rights at the ASEAN summit

Continue Reading#cambodge #thailande #malaisie : Sommet #usa – #asean : L’art de jongler avec la démocratie et avec 3 dictateurs

#thailande #cambodge : Développer la filière du riz Bio … C’est l’avenir !

 • Post author:
 • Post category:EconomieEconomyThailand
 • Post last modified:31/12/2015
 • Reading time:2 mins read

Shipments of organic rice picking up steam   Organic Farmers Look to Expand Production   Apprendre de nos voisins Thaïs ... Tout le monde veut acheter du riz Bio : y compris moi-même. Le Cambodge devrait privilégier pour l'export la Qualité de son riz : Bio ou non ! Le…

Continue Reading#thailande #cambodge : Développer la filière du riz Bio … C’est l’avenir !

#cambodge #thaïlande : Esclavage moderne en Asie du Sud Est

Le phénomène va en s'accentuant ! Incapable de développer une économie fournissante du travail à ses ressortissants, le Cambodge demande aux pays voisins de l'aider à leur donner du travail. Le Cambodge vient de demander à la Thaïlande d'accorder des visas de travail à près de 70 000 de ses…

Continue Reading#cambodge #thaïlande : Esclavage moderne en Asie du Sud Est

#thailande #birmanie : Chef de l’Armée demande la révision du verdict de Koh Tao

 • Post author:
 • Post category:BirmanieThailand
 • Post last modified:31/12/2015
 • Reading time:2 mins read

ការ​តវ៉ា​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា​នៅ​តែ​បន្ត​ដើម្បី​ប្រឆាំង​នឹង​សាលក្រម​របស់​តុលាការ​ថៃ Prayut lashes out at Myanmar Koh Tao protestors Burma Army Chief Calls for Review of Koh Tao Verdict

Continue Reading#thailande #birmanie : Chef de l’Armée demande la révision du verdict de Koh Tao

#Telecom #thailande : Enchères sur les fréquences pour la 4G : beaucoup de milliards en jeu

 • Post author:
 • Post category:TelecomThailand
 • Post last modified:21/12/2015
 • Reading time:1 mins read

True: Licence not expensive JAS, True announced the winners Au Cambodge par contre les Fréquences, patrimoine commun de la Nation, sont attribuées gratuitement aux Oknhas ... Les coûts des communications sont les plus élévés ... Les effets néfastes et immédiats de la Corruption.

Continue Reading#Telecom #thailande : Enchères sur les fréquences pour la 4G : beaucoup de milliards en jeu