សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន

មាន អត្ថន័យ ខ្ពស់។ សូមកុំភ្លេច កត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលជាកត្តាចម្បងមួយ សំខាន់ ដៃរ។ រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន ត្រូវតែហ៊ានផ្សព្វផ្សាយ ជាសាធារណៈនូវ ១ - និយាមកាភូមិសាស្ត្របង្គោលដែលបានបោះរួចហើយ ក៏ដូចជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយឡាវ និងវៀតណាម ២ - និយាមកាភូមិសាស្ត្របង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃ (ទាំងបានឯកភាព ទាំងពុំទាន់បានឯកភាព)។ គណៈកម្មការរដ្ឋសភា ជួបប្រជុំជាមួយតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន ឯកឧត្តម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា ប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នៃរដ្ឋសភា (គណៈកម្មការទី៦) នៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ បានដឹកនាំ សមាជិក សមាជិការដ្ឋសភា ជួបប្រជុំជាមួយតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឡាំ ជា រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន នៅវិមានរដ្ឋសភា ដើម្បីពិនិត្យសិក្សា ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន។ ឯកឧត្តម ឡាំ ជា…

Continue Readingសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន

បញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ

បញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាង ប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ បើយោងតាមផែនទីខ្នាត ១ៈ ៥០០ ០០០ ឆ្នាំ១៩១១ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅ នៅក្នុងស្រុកខ្មែរ។   បើយោងតាមផែនទីខ្នាត ១ៈ១០០០០០ ឆ្នាំ១៩៥៣ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅ នៅក្នុងស្រុកលាវ។ តែបើយោងតាមផែនទី ឆ្នាំ ១៩៣៩ ១៩៤០ ១៩៤៤ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅភាគច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរ។   តែបើយោងតាមផែនទី ឆ្នាំ ១៩៥០ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅ នៅក្នុងស្រុកខ្មែរផង នៅក្នុងស្រុកលាវផង។   តែបើយោងតាមផែនទីខ្នាត ១ៈ២០០០០០ ឆ្នាំ ១៩៨៧ បោះពុម្ពផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានភូមិសាស្ត្រជាតិឡាវ យើងឃើញ ទន្លេ រពៅ នៅក្នុងស្រុកខ្មែរផង…

Continue Readingបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ

La frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000

La frontière terrestre du Cambodge avec la Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000 ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសថៃ យោងតាមផែនទី តាមខ្នាត ១:៥0 000   28 cartes à l’échelle 1/50 000 couvrent la frontière terrestre avec la Thaïlande.  Ces cartes sont issues de la série L7017 et L7018S. ផែនទីចំនួន ២៨ សន្លឹកតាមខ្នាត ១/៥0…

Continue ReadingLa frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000

Frontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908

Frontière entre l'Indochine et le Siam  selon les cartes de 1907-1908   ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដើមកម្ពុជានិងសៀម យោងតាមផែនទីខ្នាត 1:200 000 ដែលបានបង្កើតឡើង ដោយគណៈកម្មាធិការរួម បារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧-១៩០៨           La Commission mixte franco-siamoise a dressé 6 cartes pour délimiter la frontière entre l'Indochine et le Siam dans le cadre du traité du 23…

Continue ReadingFrontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908

28 Bornes de la Frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:100 000

28 Bornes (B41 à B69) de la frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l'échelle 1:100 000   ២៨ បង្គោលព្រំដែន (B41 à B69) កម្ពុជា ថៃ យោងតាមផែនទីខ្នាត ១ : ១00 000    

Continue Reading28 Bornes de la Frontière du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:100 000

សំណួរ និង ចម្លើយរបស់យើង ទាក់ទង បញ្ហាព្រំដែន ក្រោឃបទសំភាសន៍ លោកស្រី កុយ ពិសី ជាមួយ RFI

សំភាសន៍ RFI Khmer ជាមួយ លោកស្រី កុយ ពិសី ផែនទីបង្ហាញលទ្ធផល ការងារបោះបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជាឡាវ នៅព្រឹទ្ឋសភា ថ្ងៃទី ៥/៤/២៣ សំណួរ និងចម្លើយរបស់យើង។   ១- បញ្ហា ព្រំដែន ជាមួយ វៀតណាម ៨៤%និង១៦% នៅកន្លែង ណា? តើ ផ្អែក លើផែនទីខ្នាត អី្វ? និយាមកាភូមិសាស្ត្រ បង្គោល ដែលបោះហើយនៅកន្លែងណា? ចម្លើយរបស់យើង Bornes théoriques de la frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Vietnam selon le traité de 1985  …

Continue Readingសំណួរ និង ចម្លើយរបស់យើង ទាក់ទង បញ្ហាព្រំដែន ក្រោឃបទសំភាសន៍ លោកស្រី កុយ ពិសី ជាមួយ RFI

Frontière terrestre du #Cambodge avec le #Laos selon les cartes à l’échelle 1:50 000

Frontière terrestre du Cambodge avec le Laos selon les cartes à l'échelle 1:50 000 La longueur totale de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Laos est de 560 KM (559 824 mètres exactement). ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសឡាវ យោងតាមផែនទីភូមិសាស្ត្រ ខ្នាត 1/50 000 ប្រវែងសរុបនៃព្រំដែនគោក រវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ : 560 KM : 559 824…

Continue ReadingFrontière terrestre du #Cambodge avec le #Laos selon les cartes à l’échelle 1:50 000

រដ្ថសភាជាតិអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវនៅថ្ងៃ ៣០ខែមិនាឆ្នាំ២០២៣

  L’assemblée nationale du Cambodge a adopté à l'unanimité la loi sur la délimitation frontalière entre le Cambodge et le Laos le 30 Mars 2023.

Continue Readingរដ្ថសភាជាតិអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវនៅថ្ងៃ ៣០ខែមិនាឆ្នាំ២០២៣

Projet de traité lié à la délimitation de la Frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Laos

Projet de loi lié à la délimitation de la frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Laos Dans son communiqué du 17 Mars 2023, le gouvernement du Cambodge a décidé de préparer un projet de loi sur un traité lié à la délimitation de la frontière terrestre entre le Cambodge…

Continue ReadingProjet de traité lié à la délimitation de la Frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Laos

Le réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du #Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande

Le réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande selon les cartes à l'échelle 1/250 000   បណ្តាញ ប្រភពទឹក ដៃស្ទឹងទន្លេ ភាគខាងជើង និងខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជា ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃ យោងទៅតាមផែនទីខ្នាត 1/250,000        

Continue ReadingLe réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du #Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande

Les frontières terrestres du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos selon les cartes à l’échelle 1/200 000 éditées par l’Union Soviétique

Les frontières terrestres du Cambodge avec la Thaïlande et le Laos à l'échelle 1/200 000 éditées par le service des Armées de l'Union Soviétique ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសថៃ និងឡាវ យោងតាមផែនទី តាមខ្នាត 1/200 000 បោះពុម្ព ដោយសហភាព រុស្សី 12 cartes à l’échelle 1/200 000 couvrent les frontières terrestres avec la Thaïlande et le…

Continue ReadingLes frontières terrestres du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos selon les cartes à l’échelle 1/200 000 éditées par l’Union Soviétique

#Cambodge : Frontières maritimes avec la Thaïlande et le Vietnam, l’historique des revendications et des litiges.

D'après notre dernier calcul, la longueur des côtes maritimes du Cambodge est de 510 392 mètres. Dans le Golfe de Thaïlande, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam partagent leur espace maritime dont la délimitation fait l'objet de disputes depuis plus de 50 ans. Des litiges sur la délimitation des…

Continue Reading#Cambodge : Frontières maritimes avec la Thaïlande et le Vietnam, l’historique des revendications et des litiges.

#Cambodge : Bornes de la frontalière terrestre avec le #Vietnam selon le traité de 1985 et celui de 2019.

Sur cette carte interactive vous pouvez visualiser les bornes de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam dont les coordonnées ont été calculées selon le traité de 1985 (petit cercle rouge) et de 2019 (petit cercle rose). Le Cambodge et le Vietnam n'ont pas utilisé en majorité les…

Continue Reading#Cambodge : Bornes de la frontalière terrestre avec le #Vietnam selon le traité de 1985 et celui de 2019.

កូនខ្មែរចង់ស្គាល់កោះខ្មែរទេ ? Where are the islands of #Cambodia located? Où sont les îles du #Cambodge ?

Click to learn more about the Islands of Cambodia. Cliquez et naviguez sur notre carte interactive pour identifier toutes les îles historiques du Cambodge. កោះនៅកន្លែងណា ? តើឈ្មោះអ្វី ? និយាមកា នៅកន្លែងណា ? សូមចុច

Continue Readingកូនខ្មែរចង់ស្គាល់កោះខ្មែរទេ ? Where are the islands of #Cambodia located? Où sont les îles du #Cambodge ?

Tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam

CambodgeInfo publie le tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam. C'est la première fois que vous pouvez visualiser du nord au sud la frontière entre ces deux pays. Vous pourriez même vous promener tout le long de la frontière avec votre smartphone et repérer la ligne…

Continue ReadingTracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam

#Cambodge : Traité complémentaire délimitant la frontière terrestre avec le #Vietnam du 5 octobre 2019

Ce traité comporte 4 articles et 31 Annexes : L'Article 1 précise les coordonnées de deux bornes, 30 et 314 (B30 et B314, deux points rouges sur notre page illustrée) : B30 : 13°46'04.306" nord, 107°29'52.816" est B314 : 10°25'24.764" nord, 104°26'26.549 est. L'Article 2 publie 31 cartes faisant l'objet…

Continue Reading#Cambodge : Traité complémentaire délimitant la frontière terrestre avec le #Vietnam du 5 octobre 2019

#Cambodge : 22 bornes du traité 1985 mal positionnées sur le tracé des cartes à l’échelle 1/50 000

Exemple dans la partie Nord-Est បង្គោលព្រំដែន២២ក្នុងចំណោម២០៨ ដែលផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៥ បានកំណត់ខុសលើបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបើផ្អែកលើផែនទីខ្នាត ១ / ៥០០០០ : បង្គោលព្រំដែនចំនួន ១៨ ចូលប្រទេសកម្ពុជា បង្គោលព្រំដែន ៤ ចូលប្រទេសវៀតណាម។ Sur 208 positions géographiques définies par le traité de 1985 nous avons relevé 22 Bornes mal placées par rapport au tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam…

Continue Reading#Cambodge : 22 bornes du traité 1985 mal positionnées sur le tracé des cartes à l’échelle 1/50 000

#Cambodge : Frontière terrestre avec le #Vietnam selon les cartes à l’échelle 1:50 000.

ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមផ្អែកលើផែនទីខ្នាត ១ / ៥០០០០។ នេះជាលើកទីមួយហើយដែលលោកអ្នកអាចមើលឃើញផែនទីព្រំដែនដែលបង្ហាញពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម។ CambodgeInfo publie sur Internet la délimitation de la frontière terrestre avec le Vietnam selon les cartes à l'échelle 1/50 000. En tout il y a 40 cartes à l'échelle 1/50 000 pour couvrir la frontière terrestre avec le Vietnam. Vous pouvez afficher sur l'écran de…

Continue Reading#Cambodge : Frontière terrestre avec le #Vietnam selon les cartes à l’échelle 1:50 000.

Bornes théoriques de la frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Vietnam selon le traité de 1985

២០៨ បង្កោលព្រំដែនតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៥។ និយាមកាបង្គោលព្រំដែនទាំងនោះអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាក់ស្ដែងជាមួយឧបករណ៍ GPS នៅ​លើ​ដី។ Cambodge Info publie les positions géographiques des bornes frontalières terrestres entre le Cambodge et le Vietnam selon le traité de 1985. Ce dernier a retenu 208 bornes à partir des cartes utilisant les projections Bonne/UTM à l'échelle 1/100000. Les coordonnées x,y UTM de chaque…

Continue ReadingBornes théoriques de la frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Vietnam selon le traité de 1985

#cambodge : La borne de frontière N° 169 plantée à l’intérieur du territoire cambodgien

VAR Kimhong n'ose pas affronter les questions pointées par la Population !   Deux questions lui sont posées : 1 - Quelles sont les cartes qu'il a utilisées pour planter cette borne ? 2 - Quelles sont les coordonnées géographiques GPS de cette borne ?   Pourquoi VAR Kimhong ne…

Continue Reading#cambodge : La borne de frontière N° 169 plantée à l’intérieur du territoire cambodgien