៤៥ឆ្នាំមុន : យើង​ខ្មែរ​ដឹង​ទេថា ថៃ​ យក​ខ្មែរ ប្រហែល​ជាង៤ម៉ឺន​នាក់​ ទៅចាក់ចោល នៅ​តំបន់ខាងកើត​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ ?

Il y a 45 ans, durant les deux premièrs semaines du mois de juin 1979, quelques dizaines de milliers de cambodgiens, fuyant le chaos que connut le Cambodge, suite à la débâcle des Khmer Rouges, ont cherché refuge le long de la Frontière khméro-thaïlandaise; dans une zone s'étendant sur 50…

Continue Reading៤៥ឆ្នាំមុន : យើង​ខ្មែរ​ដឹង​ទេថា ថៃ​ យក​ខ្មែរ ប្រហែល​ជាង៤ម៉ឺន​នាក់​ ទៅចាក់ចោល នៅ​តំបន់ខាងកើត​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ ?

Espace maritime contesté par la #Thaïlande et le #Cambodge : Signaux en provenance de Bangkok

Espace Maritime Contesté : Signaux en provenance de Bangkok BangkokPost 30 Mai 2024 : Maris plans diplomatic visit to Cambodia Le nouveau ministre des Affaires étrangères thaïlandais, Maris Sangiampongsa, prévoit de se rendre au Cambodge pour négocier le conflit lié à l'espace maritime contesté (OCA). Les sujets que la Thaïlande…

Continue ReadingEspace maritime contesté par la #Thaïlande et le #Cambodge : Signaux en provenance de Bangkok

Traités entre la France et le Cambodge de 1863 et 1884, convention et traités entre la France et le Siam de 1893, 1904 et 1907

Les traités entre la France et le Cambodge de 1863 et 1884 Le traité entre la France et le Siam du 3 octobre 1893 La convention entre la France et le Siam de 1904 et Le traité entre la France et le Siam de 1907   Réferences : Le protectorat…

Continue ReadingTraités entre la France et le Cambodge de 1863 et 1884, convention et traités entre la France et le Siam de 1893, 1904 et 1907

Visite d’Etat de HUN Manet à Bangkok : résultats

Visite d'Etat de HUN Manet à Bangkok : résultats   Le communiqué envoyé dans un Tweet par HUN Manet a souligné 5 protocoles d'accord signés (texte en khmer ci-dessous) : ចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា លើឯកសារ ចំនួន ៥ រួមមាន៖ ១- អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងការឆ្លើយតប គ្រោះអាសន្ន រវាង គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកម្ពុជា និងក្រសួងមហាផ្ទៃថៃ ២- អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យ សិក្សាធិការ…

Continue ReadingVisite d’Etat de HUN Manet à Bangkok : résultats

Dernière ligne droite avant le démarrage des négociations entre le #Cambodge et la #Thaïlande sur les contentieux territoriaux et maritimes

Dernière ligne droite avant le démarrage des négociations entre le Cambodge et la Thaïlande sur les contentieux territoriaux et maritimes   HUN Manet va se rendre à Bangkok le 7 Février. Dans l'agenda, selon le Bangkok Post, il y aurait entre autres sujets, le démarrage des négociations entre le Cambodge…

Continue ReadingDernière ligne droite avant le démarrage des négociations entre le #Cambodge et la #Thaïlande sur les contentieux territoriaux et maritimes

Espace maritime contesté : la #Thaïlande et le #Cambodge lanceront des négociations le 7 février prochain ?

Espace maritime contesté : la Thaïlande et le Cambodge lanceront des négociations le 7 février prochain ? ATTENTION : LE CAMBODGE ET LA THAILANDE N'ONT PAS LES MÊMES BESOINS ET PRIORITES : IL EST URGENT DE NE PAS SUIVRE LA ROUTE TRACEE PAR LA THAILANDE. HUN Manet doit expliquer clairement…

Continue ReadingEspace maritime contesté : la #Thaïlande et le #Cambodge lanceront des négociations le 7 février prochain ?

La #Thaïlande pousse pour la résolution des problèmes de la démarcation maritime avec le #Cambodge

La Thaïlande pousse pour l'exploitation à court terme des gisements d'hydrocarbures dans la zone contestée par la Thaïlande et le Cambodge.   Commentaires de Cambodge Info Il convient de rappeler ici où sont les intérêts du Cambodge dans ce processus de négociation initié par La Thaïlande. 1 - Cette négociation…

Continue ReadingLa #Thaïlande pousse pour la résolution des problèmes de la démarcation maritime avec le #Cambodge

Des négociations entre la Thaïlande et le Cambodge sur la zone de l’espace maritime contestée

Thailand’s Controversial OCA Talks Resurface Amidst Energy Crisis   Selon ThaiEnquirer, des voix au sein du gouvernement s'opposent aux projets de l'administration de Srettha Thavisin, nouvellement formée, visant à relancer les négociations concernant la zone de l'espace maritime (OCA : Overlapping Claim Area ) revendiquée par  la Thaïlande et le…

Continue ReadingDes négociations entre la Thaïlande et le Cambodge sur la zone de l’espace maritime contestée

បញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ និងចឞ្លើយ

បញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ និងចឞ្លើយ បញ្ហាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងឡាវ នៅតំបន់ ទន្លេ រពៅ   ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសថៃយោងតាមផែនទីតាមខ្នាត ១:៥0 000 La frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000   ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដើមកម្ពុជានិងសៀមយោងតាមផែនទីខ្នាត 1:200 000ដែលបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការរួមបារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧-១៩០៨ Frontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908   ២៨ បង្គោលព្រំដែន (B41 à B69)កម្ពុជា…

Continue Readingបញ្ហាព្រំដែនស្រុកខ្មែរ និងចឞ្លើយ

La frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000

La frontière terrestre du Cambodge avec la Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000 ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសថៃ យោងតាមផែនទី តាមខ្នាត ១:៥0 000   28 cartes à l’échelle 1/50 000 couvrent la frontière terrestre avec la Thaïlande.  Ces cartes sont issues de la série L7017 et L7018S. ផែនទីចំនួន ២៨ សន្លឹកតាមខ្នាត ១/៥0…

Continue ReadingLa frontière terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande selon les cartes à l’échelle 1:50 000

Frontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908

Frontière entre l'Indochine et le Siam  selon les cartes de 1907-1908   ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដើមកម្ពុជានិងសៀម យោងតាមផែនទីខ្នាត 1:200 000 ដែលបានបង្កើតឡើង ដោយគណៈកម្មាធិការរួម បារាំង-សៀម ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៧-១៩០៨           La Commission mixte franco-siamoise a dressé 6 cartes pour délimiter la frontière entre l'Indochine et le Siam dans le cadre du traité du 23…

Continue ReadingFrontière entre le Cambodge et la Thaïlande selon les cartes de 1907-1908

Le réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du #Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande

Le réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande selon les cartes à l'échelle 1/250 000   បណ្តាញ ប្រភពទឹក ដៃស្ទឹងទន្លេ ភាគខាងជើង និងខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជា ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃ យោងទៅតាមផែនទីខ្នាត 1/250,000        

Continue ReadingLe réseau hydrographique de la partie Nord et Ouest du #Cambodge, faisant frontière avec la Thaïlande

La frontièrea terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos à l’échelle 1:250 000

La frontière terrestre du Cambodge avec la Thaïlande et le Laos à l'échelle 1:250 000   ព្រំដែនគោកនៃ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសថៃ និងឡាវ យោងតាមផែនទី តាមខ្នាត 1:250,000 8 cartes à l'échelle 1:250 000 couvrent la frontière terrestre avec la Thaïlande et le Laos.   ផែនទីចំនួន ៨ តាមខ្នាត 1:25០,០០០ គ្របដណ្តប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃ និងឡាវ។       OUEST…

Continue ReadingLa frontièrea terrestre du #Cambodge avec la #Thaïlande et le #Laos à l’échelle 1:250 000

#Cambodge : Frontières maritimes avec la Thaïlande et le Vietnam, l’historique des revendications et des litiges.

D'après notre dernier calcul, la longueur des côtes maritimes du Cambodge est de 510 392 mètres. Dans le Golfe de Thaïlande, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam partagent leur espace maritime dont la délimitation fait l'objet de disputes depuis plus de 50 ans. Des litiges sur la délimitation des…

Continue Reading#Cambodge : Frontières maritimes avec la Thaïlande et le Vietnam, l’historique des revendications et des litiges.

កូនខ្មែរចង់ស្គាល់កោះខ្មែរទេ ? Where are the islands of #Cambodia located? Où sont les îles du #Cambodge ?

Click to learn more about the Islands of Cambodia. Cliquez et naviguez sur notre carte interactive pour identifier toutes les îles historiques du Cambodge. កោះនៅកន្លែងណា ? តើឈ្មោះអ្វី ? និយាមកា នៅកន្លែងណា ? សូមចុច

Continue Readingកូនខ្មែរចង់ស្គាល់កោះខ្មែរទេ ? Where are the islands of #Cambodia located? Où sont les îles du #Cambodge ?

#cambodge #thailande : Questions de frontière : Réunion à Bangkok pendant 4 jours

គណៈកម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅ​កម្ពុជា-ថៃ​នឹង​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​រយៈពេល​៤​ថ្ងៃ​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក

Continue Reading#cambodge #thailande : Questions de frontière : Réunion à Bangkok pendant 4 jours

#cambodge #thailande #USA #EU : LES CAMBODGIENS ESCLAVES DANS LE “GOLFE DE THAILANDE”

LES CAMBODGIENS ESCLAVES DANS LE "GOLFE DE THAILANDE" Obama va promulguer une LOI interdisant les importations de fruits de mer (crevettes, thon  etc...) en provenance des pays de l'Asie du Sud Est qui utilisent une main d'oeuvre esclave. L'Union Européenne devrait suivre l'exemple d'OBAMA BOYCOTTONS TOUS CES PRODUITS VENANT DE THAILANDE!…

Continue Reading#cambodge #thailande #USA #EU : LES CAMBODGIENS ESCLAVES DANS LE “GOLFE DE THAILANDE”

#cambodge #thailande #malaisie : Sommet #usa – #asean : L’art de jongler avec la démocratie et avec 3 dictateurs

EDITO de The Washington Post Mr. Obama should not remain silent on human rights at the ASEAN summit

Continue Reading#cambodge #thailande #malaisie : Sommet #usa – #asean : L’art de jongler avec la démocratie et avec 3 dictateurs