សំណួរ និង ចម្លើយរបស់យើង ទាក់ទង បញ្ហាព្រំដែន ក្រោឃបទសំភាសន៍ លោកស្រី កុយ ពិសី ជាមួយ RFI

សំភាសន៍ RFI Khmer ជាមួយ លោកស្រី កុយ ពិសី ផែនទីបង្ហាញលទ្ធផល ការងារបោះបង្គោលព្រំដែន កម្ពុជាឡាវ នៅព្រឹទ្ឋសភា ថ្ងៃទី ៥/៤/២៣ សំណួរ និងចម្លើយរបស់យើង។   ១- បញ្ហា ព្រំដែន ជាមួយ វៀតណាម ៨៤%និង១៦% នៅកន្លែង ណា? តើ ផ្អែក លើផែនទីខ្នាត អី្វ? និយាមកាភូមិសាស្ត្រ បង្គោល ដែលបោះហើយនៅកន្លែងណា? ចម្លើយរបស់យើង Bornes théoriques de la frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Vietnam selon le traité de 1985  …

Continue Readingសំណួរ និង ចម្លើយរបស់យើង ទាក់ទង បញ្ហាព្រំដែន ក្រោឃបទសំភាសន៍ លោកស្រី កុយ ពិសី ជាមួយ RFI

#Cambodge : Frontières maritimes avec la Thaïlande et le Vietnam, l’historique des revendications et des litiges.

D'après notre dernier calcul, la longueur des côtes maritimes du Cambodge est de 510 392 mètres. Dans le Golfe de Thaïlande, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam partagent leur espace maritime dont la délimitation fait l'objet de disputes depuis plus de 50 ans. Des litiges sur la délimitation des…

Continue Reading#Cambodge : Frontières maritimes avec la Thaïlande et le Vietnam, l’historique des revendications et des litiges.

#Cambodge : Bornes de la frontalière terrestre avec le #Vietnam selon le traité de 1985 et celui de 2019.

Sur cette carte interactive vous pouvez visualiser les bornes de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam dont les coordonnées ont été calculées selon le traité de 1985 (petit cercle rouge) et de 2019 (petit cercle rose). Le Cambodge et le Vietnam n'ont pas utilisé en majorité les…

Continue Reading#Cambodge : Bornes de la frontalière terrestre avec le #Vietnam selon le traité de 1985 et celui de 2019.

កូនខ្មែរចង់ស្គាល់កោះខ្មែរទេ ? Where are the islands of #Cambodia ? Où sont les îles du #Cambodge ?

Click to learn more about the Islands of Cambodia. Cliquez et naviguez sur notre carte interactive pour identifier toutes les îles historiques du Cambodge. កោះនៅកន្លែងណា ? តើឈ្មោះអ្វី ? និយាមកា នៅកន្លែងណា ? សូមចុច

Continue Readingកូនខ្មែរចង់ស្គាល់កោះខ្មែរទេ ? Where are the islands of #Cambodia ? Où sont les îles du #Cambodge ?

Tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam

CambodgeInfo publie le tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam. C'est la première fois que vous pouvez visualiser du nord au sud la frontière entre ces deux pays. Vous pourriez même vous promener tout le long de la frontière avec votre smartphone et repérer la ligne…

Continue ReadingTracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam

#Cambodge : Traité complémentaire délimitant la frontière terrestre avec le #Vietnam du 5 octobre 2019

Ce traité comporte 4 articles et 31 Annexes : L'Article 1 précise les coordonnées de deux bornes, 30 et 314 (B30 et B314, deux points rouges sur notre page illustrée) : B30 : 13°46'04.306" nord, 107°29'52.816" est B314 : 10°25'24.764" nord, 104°26'26.549 est. L'Article 2 publie 31 cartes faisant l'objet…

Continue Reading#Cambodge : Traité complémentaire délimitant la frontière terrestre avec le #Vietnam du 5 octobre 2019

#Cambodge : 22 bornes du traité 1985 mal positionnées sur le tracé des cartes à l’échelle 1/50 000

Exemple dans la partie Nord-Est បង្គោលព្រំដែន២២ក្នុងចំណោម២០៨ ដែលផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៥ បានកំណត់ខុសលើបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបើផ្អែកលើផែនទីខ្នាត ១ / ៥០០០០ : បង្គោលព្រំដែនចំនួន ១៨ ចូលប្រទេសកម្ពុជា បង្គោលព្រំដែន ៤ ចូលប្រទេសវៀតណាម។ Sur 208 positions géographiques définies par le traité de 1985 nous avons relevé 22 Bornes mal placées par rapport au tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam…

Continue Reading#Cambodge : 22 bornes du traité 1985 mal positionnées sur le tracé des cartes à l’échelle 1/50 000

#Cambodge : Frontière terrestre avec le #Vietnam selon les cartes à l’échelle 1:50 000.

ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមផ្អែកលើផែនទីខ្នាត ១ / ៥០០០០។ នេះជាលើកទីមួយហើយដែលលោកអ្នកអាចមើលឃើញផែនទីព្រំដែនដែលបង្ហាញពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម។ CambodgeInfo publie sur Internet la délimitation de la frontière terrestre avec le Vietnam selon les cartes à l'échelle 1/50 000. En tout il y a 40 cartes à l'échelle 1/50 000 pour couvrir la frontière terrestre avec le Vietnam. Vous pouvez afficher sur l'écran de…

Continue Reading#Cambodge : Frontière terrestre avec le #Vietnam selon les cartes à l’échelle 1:50 000.

Bornes théoriques de la frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Vietnam selon le traité de 1985

២០៨ បង្កោលព្រំដែនតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៥។ និយាមកាបង្គោលព្រំដែនទាំងនោះអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាក់ស្ដែងជាមួយឧបករណ៍ GPS នៅ​លើ​ដី។ Cambodge Info publie les positions géographiques des bornes frontalières terrestres entre le Cambodge et le Vietnam selon le traité de 1985. Ce dernier a retenu 208 bornes à partir des cartes utilisant les projections Bonne/UTM à l'échelle 1/100000. Les coordonnées x,y UTM de chaque…

Continue ReadingBornes théoriques de la frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Vietnam selon le traité de 1985

#Allemagne #Vietnam : Guerre diplomatique déclarée

Phil Robertson‏ Phil Robertson a retweeté GermanForeignOffice Precisely what #Hanoi needs to hear, that their refusals will be met with punishment, full stop. Time for #Vietnam to release this dissident The strategic partnership with Viet Nam is being temporarily suspended A Federal Foreign Office Spokesperson on the case of Vietnamese…

Continue Reading#Allemagne #Vietnam : Guerre diplomatique déclarée

#Cambodge : Le #Vietnam doit reconsidérer sa politique vis à vis du Cambodge dès maintenant.

 • Post author:
 • Post category:CIEditorialVietnam
 • Post last modified:03/07/2017
 • Reading time:3 mins read

Pour une bonne relation entre le Cambodge et le Vietnam Le Vietnam regarde avec lucidité les évolutions de la situation politique au Cambodge . L'impopularité du Parti CPP, son allié historique, et la montée en puissance de la popularité du Parti d'Opposition le CNRP va forcer le Vietnam à revoir…

Continue Reading#Cambodge : Le #Vietnam doit reconsidérer sa politique vis à vis du Cambodge dès maintenant.

#cambodge : La borne de frontière N° 169 plantée à l’intérieur du territoire cambodgien

VAR Kimhong n'ose pas affronter les questions pointées par la Population !   Deux questions lui sont posées : 1 - Quelles sont les cartes qu'il a utilisées pour planter cette borne ? 2 - Quelles sont les coordonnées géographiques GPS de cette borne ?   Pourquoi VAR Kimhong ne…

Continue Reading#cambodge : La borne de frontière N° 169 plantée à l’intérieur du territoire cambodgien

កម្ពុជា-វៀតណាម​ ឯកភាព​បន្ដ​កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ​លើ​ច្រើន​វិស័យ

 Accord de coopération dans tous les domaines !   អ្នក​វិភាគ​ស្នើ​ឲ្យ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជូន​ពលរដ្ឋ​មុន​នឹង​បន្ត​បោះ​បង្គោល​ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម​ ឯកភាព​បន្ដ​កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ​លើ​ច្រើន​វិស័យ កម្ពុជា-វៀតណាម​ជំរុញ​ខេត្ត​ជាប់​ព្រំដែន​ឲ្យ​ការពារ​បង្គោល​តម្រុយ និង​បង្គោល​ព្រំដែន​កុំ​ឲ្យ​មាន​ការ​បំផ្លាញ   Vietnam Promises to Back Off Border Areas

Continue Readingកម្ពុជា-វៀតណាម​ ឯកភាព​បន្ដ​កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ​លើ​ច្រើន​វិស័យ

Le #Cambodge et le #Vietnam vont demander l’aide de la #France pour délimiter leur frontière commune

Le Cambodge et le Vietnam se sont mis d'accord pour demander l'aide de la France pour redessiner les cartes à l'échelle 1/50 000 à partir des cartes à l'échelle 1/100 000 suite à la réunion entre HUN Sen et Nguyen Xuan Phuc selon l'information diffusée par HUN Sen sur sa…

Continue ReadingLe #Cambodge et le #Vietnam vont demander l’aide de la #France pour délimiter leur frontière commune

#cambodge : Empiètement du territoire cambodgien par le #Vietnam

Uti possidetis juris : Explication « Vous posséderez ce que vous possédiez déjà ». Une réunion entre les deux pays a eu lieu le 29 Août. Le Cambodge a protesté 'fortement'. La délégation vietnamienne a pour sa part promis de référer aux autorités supérieures. En ce qui concerne l'assistance que pourrait apporter la…

Continue Reading#cambodge : Empiètement du territoire cambodgien par le #Vietnam

#vietnam : Nouvelles nominations en cours, suite aux décisions du 12è congrès du PCV

 • Post author:
 • Post category:Vietnam
 • Post last modified:02/04/2016
 • Reading time:1 mins read

Pour le nouveau Premier Ministre, ce sera fait Lundi prochain. Un haut-gradé de la police devient le nouveau président du Vietnam communiste Vietnam's parliament elects first female speaker

Continue Reading#vietnam : Nouvelles nominations en cours, suite aux décisions du 12è congrès du PCV

#vietnam : Le parlement va nommer le Président (le 2 Avril) et le Premier Ministre (le 7 Avril)

 • Post author:
 • Post category:Vietnam
 • Post last modified:22/03/2016
 • Reading time:2 mins read

Nguyen Tan Dung a été démis de ses fonctions de Premier Ministre par le 12è congrès du Parti Communiste Vietnamien. Nguyen Xuan Phuc deviendra Premier Ministre. Vietnam’s parliament to elect new president, prime minister next month Vietnam to announce new president, premier next month   #vietnam : 12ème congrès du Parti…

Continue Reading#vietnam : Le parlement va nommer le Président (le 2 Avril) et le Premier Ministre (le 7 Avril)

#Vietnam : Le delta du #Mekong face à l’assaut de la montée du niveau de la Mer et de la sécheresse

 • Post author:
 • Post category:MekongVietnam
 • Post last modified:19/02/2016
 • Reading time:2 mins read

Les causes ? Le réchauffement climatique et les barrages hydroélectriques ! Et bien d'autres choses encore !   Le ministère de l'Agriculture du Vietnam vient de le confirmer ! * Mekong delta braces for worst drought in century   Vietnam’s Mekong Delta faces most serious drought, salinization in 90 years  …

Continue Reading#Vietnam : Le delta du #Mekong face à l’assaut de la montée du niveau de la Mer et de la sécheresse