Cambodge Info

Author Archives: CI

ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន រវាង ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយ វៀតណាម លាវ និងថៃ Frontières du #Cambodge #Cambodia Border

កុំថាខ្មែរមិនស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទៀត !

Mise en garde importante :

Ce tracé est dessiné selon les cartes aux différentes échelles dont nous disposons. Il N’EST PAS OFFICIEL ET N’A AUCUNE VALEUR JURIDIQUE.

Notre but est de montrer qu’avec la technologie moderne actuelle, nous sommes capables, avec les cartes adoptées par deux pays limitrophes, de délimiter et démarquer d’une manière très précise la frontière entre ces deux pays.

សូមចុចលើរូបភាពខាងក្រោមនេះ

ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗអាចដឹងពីនិយាមកាភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់របស់ចំណុចនីមួយៗនៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន ជុំវិញស្រុកខ្មែរ។

លោកអ្នកថែមទាំងអាចដើរនៅតាមព្រំដែននិងមើលបន្ទាត់កំណត់ព្រំដែនដែលបានបង្ហាញនៅលើ Smartphone របស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីធ្វើឱ្យមុខងារ GPS របស់ Smartphone របស់លោកអ្នកឱ្សវាសកម្ម។

ប្រវែងសរុបនៃព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមមាន ១.១៨០.៧៨៧ ម៉ែត្រ។

ប្រវែងសរុបនៃព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជា ជាមួយ លាវ និងថៃមាន ១៣១៩ ២៧៨ ម៉ែត្រ។

ប្រវែងសរុបឆ្នេរសមុទ្រ មាន ៥១០ ៣៩២ ម៉ែត្រ។

ផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំប្រមាន ១៨១ ៤១២ ៦០៣ ០១១ ម៉ែត្រការ៉េ

CambodgeInfo publie le tracé complet de la ligne frontalière entre le Cambodge et ses trois voisins : le Vietnam, la Thaïlande et le Laos.

Pour la première fois dans leur histoire, les cambodgiens peuvent désormais connaitre exactement les coordonnées géographiques de chaque point sur le tracé.

Vous pourriez même vous promener tout le long de la frontière et repérer la ligne de démarcation frontalière affichée sur votre écran, après avoir activé la fonction GPS de votre smartphone.

Pour votre information, si on se basait sur ce tracé, la longueur totale

1 – de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam serait de 1180 787 mètres.

2 – de la frontière terrestre entre le Cambodge et la Thaïlande et le Laos serait de 1319 278 mètres.

3 – des côtes cambodgiennes serait de 510 392 mètres.

La superficie du Cambodge terrestre serait de 181 412 603 011 mètres carrés.

Fonctions disponibles que vous pouvez utiliser :

1 – Géolocalisation de l’utilisateur avec la fonction GPS activée sur votre Smartphone.

2 – Calcul de la distance en mètres entre deux points.

3 – Calcul de la surface en mètres carrés. Pour ceux qui ont le courage, ils peuvent s’amuser à calculer la superficie totale du Cambodge.

4 – Connaitre les coordonnées géographiques d’un point sur le tracé de la frontière soit avec la projection WGS 84 (exprimées en degrés décimaux) ou WGS 84 /Pseudo Mercator (exprimés en mètres) par rapport au méridien de Greenwich.

Bonne navigation

==================================================

CambodgeInfo publishes the whole Border demarcation line between Cambodia and its 3 neighboring countries : Vietnam, Laos and Thailand.

For the first time in their history, the people of Cambodia can spot each point on the border line and know exactly its geographic coordinates.

You can even walk all along the border line from Koh Kong, going north, then east and back to Kampot using your smartphone with GPS function activated.

For your infomation, based on this border line, the distance between the north and south point of cambodian-vietnamese terrestrial border would be 1180 787 meters.

The length of the border line between Cambodia and Thailand+Laos would be 1319 278 meters.

The length of the sea coasts would be 510 392 meters.

The total area of terrestrial Cambodia would be 181 412 603 011 square meters.

24 Nov 2020

Protected: Tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam

This content is password protected. To view it please enter your password below:

22 Nov 2020

#Cambodge : Traité complémentaire délimitant la frontière terrestre avec le #Vietnam du 5 octobre 2019

Ce traité comporte 4 articles et 31 Annexes :

L’Article 1 précise les coordonnées de deux bornes, 30 et 314 (B30 et B314, deux points rouges sur notre page illustrée) :

B30 : 13°46’04.306″ nord, 107°29’52.816″ est

B314 : 10°25’24.764″ nord, 104°26’26.549 est.

L’Article 2 publie 31 cartes faisant l’objet des échanges de terrains sur le principe d’égalité de superficie (ratio d’échange 1:1).

Ces 31 cartes sont redessinées à partir des cartes à l’échelle 1/50 000. Le traité n’a pas fourni les coordonnées des bornes implantées sur le terrain.

Nous avons choisi d’illustrer ces cartes en les reportant aux bornes théoriques définies par le traité du 27 décembre 1985 (points jaunes).

Notre calcul permet, malgré la non publication de leurs valeurs, de déterminer les coordonnées géographiques des bornes implantées sur le terrain, avec parfois des erreurs pouvant aller jusqu’à 20 mètres, à cause des cartes utilisées et de l’indication très sommaire de la position d’une borne sur ces petites cartes.

Nous avons relevé en tout 82 bornes frontalières (points avec des intitulés en rouge). Leurs coordonnées géographiques s’afficheront automatiquement sur notre page illustrée disponible sur internet en cliquant sur la figure ci-dessous :

Question subsidiaire 1 : Les 82 bornes sur le terrain selon le traité de 2019 sont-elles implantées en respectant les positions géographiques définies par le traité de 1985 ?

Rien n’est moins sûr !

Pour le savoir cliquez sur la figure ci-dessous.

Surface en kilomètres carrés des parcelles de terrain échangées.

11 Nov 2020

#Cambodge : 22 bornes du traité 1985 mal positionnées sur le tracé des cartes à l’échelle 1/50 000

Exemple dans la partie Nord-Est

បង្គោលព្រំដែន២២ក្នុងចំណោម២០៨ ដែលផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៥ បានកំណត់ខុសលើបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបើផ្អែកលើផែនទីខ្នាត ១ / ៥០០០០ :

បង្គោលព្រំដែនចំនួន ១៨ ចូលប្រទេសកម្ពុជា

បង្គោលព្រំដែន ចូលប្រទេសវៀតណាម។

Sur 208 positions géographiques définies par le traité de 1985 nous avons relevé 22 Bornes mal placées par rapport au tracé de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam selon les cartes à l’échelle 1/50 000 dont nous disposons :

dont 18 se trouvant à l’intérieur du territoire cambodgien :

B1, B3, B6 B9 B10, B11, B12 B13, B15, B16, B17, B22, B33, B34, B40, B115, B116, B178

et 4 à l’intérieur du territoire vietnamien : B18, B19, B32, B124

04 Nov 2020

#Cambodge : Frontière terrestre avec le #Vietnam selon les cartes à l’échelle 1:50 000.

ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមផ្អែកលើផែនទីខ្នាត ១ / ៥០០០០។

នេះជាលើកទីមួយហើយដែលលោកអ្នកអាចមើលឃើញផែនទីព្រំដែនដែលបង្ហាញពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម

CambodgeInfo publie sur Internet la délimitation de la frontière terrestre avec le Vietnam selon les cartes à l’échelle 1/50 000.

36 cartes peuvent être actuellement affichées sur l’écran de votre ordinateur par groupe de 9 cartes. 4 cartes supplémentaires vont s’ajouter à cette liste.

Nous militons pour que tout cambodgien ait le droit de connaitre les frontières de son pays avec les pays limitrophes.

Nous travaillons également sur la délimitation de la frontière du Cambodge avec le Laos et la Thaïlande.

C’est la première fois que vous pouvez visualiser, grâce à la technologie actuelle, la délimitation de la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam.

Il en sera de même pour les frontières Cambodge-Laos et Cambodge-Thaïlande.

Les données renvoyées par le serveur étant volumineuses, soyez patients quand vous cliquez sur les images ci-dessous pour afficher les cartes.

Nous avons déjà publié les positions géographiques des bornes frontalières entre le Cambodge et le Vietnam selon le traité de 1985.

Vous pourrez comparer la position géographique de chaque borne par rapport à la ligne de la frontière fournie par chaque carte.

Chaque point sur le tracé de la ligne de démarcation de la frontière nous renseigne exactement sur les coordonnées géographiques, vérifiables par tout appareil GPS sur le terrain.

De Rattanakiri Virachey à Koh Nhek
De Mondulkiri Dak Dam à Chhong Leu
De kratie à Svay Rieng
De Svay Rieng à Kampot

Bonne navigation !

02 Nov 2020

Bornes théoriques de la frontière terrestre entre le #Cambodge et le #Vietnam selon le traité de 1985

២០៨ បង្កោលព្រំដែនតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៥។

និយាមកាបង្គោលព្រំដែនទាំងនោះអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាក់ស្ដែងជាមួយឧបករណ៍ GPS នៅ​លើ​ដី។

Cambodge Info publie les positions géographiques des bornes frontalières terrestres entre le Cambodge et le Vietnam selon le traité de 1985. Ce dernier a retenu 208 bornes à partir des cartes utilisant les projections Bonne/UTM à l’échelle 1/100000. Les coordonnées x,y UTM de chaque borne sont reportées sur la figure.

Nous avons choisi de les publier avec le Système de Coordonnées de Référence : WGS 84. L’outil vous permet de choisir soit le SCR WGS 84/Pseudo Mercator (exprimé en mètres) soit le WGS 84 (exprimé en Degrés Décimaux) par rapport au méridien de Greenwich et à l’équateur, compatible avec tout appareil GPS.

Vous pouvez les visualiser avec votre navigateur favorite (Chrome par exemple), à l’échelle souhaitée.

Cliquer sur une des images ci-dessous pour naviguer le long de la frontière vietnamo-cambodgienne et repérer les coordonnées GPS des bornes frontalières.

Note importante 1 : ces bornes ne nous disent pas si elles délimitent correctement la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam. Les coordonnées de ces bornes ont été prélevées d’une manière arbitraire à partir de cartes Bonne/UTM dont certaines sont labelisées comme étant dans leur version temporaire de finition.

Note importante 2 : Notre exercice consiste à répertorier ces bornes pour les confronter par la suite aux bornes réelles sur le terrain. L’implantation de ces bornes sur le terrain doit être basée sur des cartes de référence à l’échelle 1/100 000.

PS : Nous publions également la délimitation de la zone d’eau historique selon le traité de 1982.

Bonne navigation !

25 Sep 2020

#Cambodge : fausse démocratie, vraie tyrannie : un dossier à lire !

Cambodge : fausse démocratie, vraie tyrannie

La dérive autoritaire du Cambodge est l’un des exemples les plus frappants, sinon le plus frappant, de l’évolution de la majorité des pays de l’Asie du Sud-Est vers l’« illibéralisme ». Depuis longtemps, on savait que le royaume cambodgien n’était qu’une démocratie de façade. Un régime quasi autoritaire placé depuis des lustres sous la férule du premier ministre à poigne Hun Sen, ancien Khmer rouge reconverti depuis les années 1990 aux bienfaits de la démocratie libérale – système dont il a su tirer à merveille les avantages.
Désormais, la façade déjà lézardée s’est écroulée et révèle la vraie structure de la maison khmère : une fausse démocratie et une vraie tyrannie, où un Parlement croupion et des élections sans réelle opposition servent de faire-valoir. L’économie est phagocytée par la famille de Hun Sen, au pouvoir depuis trente-trois ans – et qui a bien l’intention de s’y accrocher, jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Hun Sen est désormais plus que jamais déterminé à ne pas quitter le pouvoir, qu’il veut sans partage. Une inclination qui n’est pas nouvelle. Dans ses passionnants Mémoires, La diplomatie n’est pas un dîner de gala(éd. L’Aube, 2018), le diplomate Claude Martin, ancien responsable de l’Asie au Quai d’Orsay, ex-ambassadeur de France en Chine et en Allemagne, rapporte un entretien privé qu’il a eu en 1990 à Phnom Penh avec celui qui était déjà le premier ministre du Cambodge.
« Vous voulez démanteler mon gouvernement ? », lança Hun Sen à Claude Martin, à l’approche de l’accord de Paris, qui conduirait, un an plus tard, à la mise sous tutelle du pays sous l’égide des Nation unies jusqu’à l’organisation d’élections (tout en laissant, en réalité, le pouvoir à Hun Sen). « Le propos [de Hun Sen] m’inquiéta, écrit l’ancien diplomate. Le chef du “Kampuchéa populaire” [appellation d’alors du Cambodge] allait tout faire, je le sentais, pour garder le pouvoir. » C’est exactement ce qu’il s’est passé.

Le premier ministre cambodgien, Hun Sen, lors d’un discours aux ouvriers d’une manufacture de textile, dans la province de Kandal, le 30 mai 2018.

A lire aussi :

Asie du Sud-Est, la fin des parenthèses démocratiques

Des soldats birmans à Buthidaung, le 29 août 2017.

04 Jul 2018

#HUNSen : violations des droits de l’homme, crimes de guerre et crimes contre l’Humanité commis par ses hommes

Ossature de l’appareil de Répressions politiques et de violations des droits de l’Homme du Régime dictatorial de HUN Sen

Télécharger le rapport complet

Human Rights Watch vient de publier un rapport détaillé (223 pages) des violations des Droits de l’Homme, des Crimes de Guerre et des Crimes contre l’Humanité commis par les hommes de main de HUN Sen depuis 1970 où certains (POL Saroeun, KUN Kim) étaient d’anciens Commandants KHMERS ROUGES impliqués directement dans le génocide où entre 1,2 à 2,8 millions de personnes ont été massacrées.

 

Les 12 Hommes de main de HUN Sen

 

1 – Kun Kim, RCAF Deputy Supreme Commander; 

2 – Mok Chito, Deputy Supreme Commissioner of National Police; 

3 – Neth Savoeun, Supreme Commissioner of National Police; 

4 – Pol Saroeun, RCAF Supreme Commander. Middle row, from left to right: 

5 – Sao Sokha, Commander of National Gendarmerie; 

6 – Sok Phal, Supreme Director of the Supreme Directorate for Immigration; 

7 – Bun Seng, Deputy Army Commander, Commander of Military Region 5; 

8 – Chap Pheakdey, Deputy Army Commander, Brigade 911 Commander.

9 – Choeun Sovantha, Deputy Army Commander, Commander of Military Region 2; 

10 – Rat Sreang, National Gendarmerie Deputy Commander, Phnom Penh Gendarmerie Commander; 

11 – Chuon Sovan, National Police Deputy Supreme Commissioner; 

12 – Chea Mon, Deputy Army Commander, Commander of Military Region 4.

 

28 Jun 2018

#CambodiaElection2018 : Les Etats-Unis demandent la réintégration immédiate du CNRP dans le processus électoral

Le Département d’Etat des Etats-Unis vient de publier un communiqué exprimant son profond regret quant à la décision du Gouvernement Royal du Cambodge d’interdire aux dirigeants du CNRP de participer aux élections nationales de Juillet 2018. Cette décision empêche des millions de cambodgiens d’exercer leur droit démocratique à voter pour le candidat de leur choix et met en question l’intégrité du processus électoral. 

Il demande instamment que le Gouvernement cambodgien réintègre les candidats du CNRP immédiatement.

De plus, en accord avec la conclusion récente du Groupe de Travail de l’ONU sur la détention arbitraire, il renouvelle son appel pour la libération immédiate de KEM Sokha.

 

State Department may 17 2018

 

17 May 2018

#CambodiaElection2018 : Les élections générales du 29 Juillet 2018 ne seront qu’une FARCE ! Communiqué du CNRP

Les élections générales du 29 Juillet 2018

organisées par HUN Sen ne seront qu’une FARCE

Le 14 Mai 2018 était le dernier jour permettant aux partis politiques de s’inscrire aux élections générales du 29 Juillet 2018. Le CNRP, le plus grand parti d’opposition au Cambodge, dissout illégalement par HUN Sen l’année dernière, ne pourra donc pas se présenter devant le Peuple cambodgien à ces élections.

Ci-dessous le Communiqué du CNRP traduit succinctement par Cambodge Info :

1 –  Le CNRP condamne les mesures prises par le gouvernement de Mr HUN Sen et de la Commission Nationale des Elections qui privent le Peuple cambodgien de son choix à travers l’interdiction au CNRP de se présenter aux prochaines élections. Par conséquent ces élections ne sont qu’une farce qui ne reflète pas la volonté du Peuple cambodgien, mais plutôt la mise à mort de la démocratie au Cambodge.

2 – Le CNRP appelle le Peuple du Cambodge à boycotter ces élections en ne se rendant pas aux urnes le jour des élections. Il est tout à fait légal de ne pas voter. Ne pas voter dans ces circonstances est un geste qui exprime le soutien au parti CNRP alors qu’on souhaiterait le voir diriger le pays.

3 – Le CNRP lance un appel à la Communauté internationale pour qu’elle ne reconnaisse pas les résultats de ces élections du 29 Juillet 2018 tout en considérant que ces élections seront injustes et illégales; tout comme l’ont déclaré 45 pays membres de l’ONU devant le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies du 21 Mars 2018.

En parallèle, le CNRP demande au Japon de couper son aide à la Commission Nationale des Elections dont l’obligation d’indépendance et d’impartialité n’a pas été respectée. Dans cette situation la CNE ne peut plus assumer l’organisation des élections libres, équitables et justes comme elle le devrait.

 

 

Aucun texte alternatif disponible.

គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ សុំឲ្យ​ប្រទេសជប៉ុន​ផ្តាច់​ជំនួយ​ គជប និង អំពាវនាវឲ្យ​សហគមន៍​អន្តរជាតិ កុំ​ទទួល​ស្គាល់​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត

14 May 2018

%d bloggers like this: